Navigace

Obsah

Základní škola

Naše základní škola je plně organizovanou základní školou s devíti ročníky.

Do naší školy docházejí žáci nejen z Deštného, ale i z blízkých či vzdálenějších okolních obcí. Pro tyto žáky zajišťujeme dopravu do školy školním autobusem. Žákům, kteří do školy dojíždějí a nemohou využívat možnosti školního autobusu, finančně přispíváme na dopravu do školy.

Za budovou školy mají žáci k dispozici basketbalové a fotbalové hřiště, sportovní areál. V zimním období probíhá v lyžařském areálu v Deštném výuka lyžování, do které zapojujeme žáky od 1. ročníku. V letním období mohou žáci využívat možností lanového centra v Deštném. Díky naším partnerům je pro žáky naší školy využívání zimního areálu i areálu lanového centra bezplatné.

Žákům je k dispozici školní knihovna, knihovna elektronických materiálů, internetové připojení ve třídách, interaktivní tabule.

V tomto školním roce nabízíme žákům šest zájmových útvarů. Ve spolupráci se sportovními organizacemi podporujeme činnost florbalového oddílu a horolezeckého oddílu. Naše školní družina má dvě oddělení.

Při práci s dětmi klademe největší důraz na individuální přistup k žákům. Výuka několika žáků probíhá podle individuálních vzdělávacích plánů. Jeden žák je na naší škole vyučován podle přílohy k RVP ZŠ pro žáky s mentálním postižením. Tento žák má k dispozici pedagogickou asistentku, která mu pomáhá zvládat veškeré učební potíže. Podporujeme zvláštní způsoby plnění povinné školní docházky dle platného Školského zákona (domácí vzdělávání, plnění povinné školní docházky v zahraničí).

Aktivní a pracovití žáci jsou pro nás prioritou. Těm úspěšným je každé pololetí udělováno prospěchové stipendium. Pro hodnocení žáků platí klasifikační řád, který stanovuje jednotná pravidla hodnocení pro všechny žáky. Žáci naší školy pravidelně procházejí testováním firmy Kalibro a to ve 3., 5., 7. a 9. ročníku. Neotáčíme se zády ani k žákům s výchovnými problémy. Těm se snažíme ukázat lepší cestu pomocí aktivit osobně – sociálního rozvoje, prevence násilí, šikanování a zneužívání návykových látek. Při řešení problémů spolupracujeme s PPP v Rychnově nad Kněžnou a dalšími poradenskými zařízeními.

Škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu  “Šťastná škola”. Tento vzdělávací program klade důraz na výuku českého jazyka, cizího jazyka, informatiky, matematiky a tělesné výchovy. Na naší škole vyučujeme anglický a od 7. ročníku německý jazyk. Do vzdělávacího programu je zařazena výuka plavání pro žáky 2. stupně školy. Tato výuka probíhá v bazénu v Rychnově nad Kněžnou. Naše žáky zapojujeme do vzdělávacích a sportovních soutěží (Mladý Démosthenes, olympiáda v českém jazyce; zeměpisná olympiáda; přírodopisná olympiáda…).

Žáci naší školy jsou zapojeni do programů E – Twinning a Erasmus+.

Naše škola má statut fakultního pracoviště Univerzity Hradec Králové, s jejíž pedagogickou fakultou úzce spolupracujeme.

Otevřené dveře u nás mají rodiče žáků i další občané obce, kteří mohou využívat veškerá zařízení, která má škola k dispozici.