Navigace

Obsah

Školní řád ZŠ

 

 

 

 

 

 

 

 

Školní řád je zpracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona ve znění pozdějších předpisů a dále podle:

 • vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
 • vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách
 • vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami
 • zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších přepisů
 • zákona č. 94/1963 Sb., o rodině ve znění pozdějších předpisů
 • zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami
 • Listiny základních práv a svobod
 • Úmluvy o právech dítěte a dalších zákonných předpisů ČR

OBSAH

 

 

 • OBECNÁ USTANOVENÍ

 

 • PRÁVA A POVINNOSTI

                  na vyučování

 

 • Práva a povinnosti žáků školy
 • Práva a povinnosti rodičů a zákonných zástupců žáků školy
 • Práva a povinnosti zaměstnanců školy
 • Základní pravidla vzájemných vztahů ve škole

 

 • PROVOZNÍ A VNITŘNÍ REŽIM ŠKOLY
  1. Docházka do školy
  2. Chování žáků ve škole a při školních akcích
  3. Vnitřní režim školy

 

 • PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI, POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHANY ZDRAVÍ

1. Ochrana žáků před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 

 • PRAVIDLA PRO ZACHÁZENÍ S MAJETKEM ŠKOLY

 

 • VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ
  1. Pochvaly a jiná ocenění
  2. Kázeňská opatření

 

 • ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. OBECNÁ USTANOVENÍ

 

Školní řád upravuje podmínky soužití na Základní škole a Mateřské škole Deštné v Orlických horách (dále jen „škola“) ve smyslu § 30 zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona. Upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků, jejich zákonných zástupců a pravidla vzájemných vztahů mezi všemi osobami účastnými na vyučování. Jeho součástí jsou podmínky provozu a vnitřního režimu školy, podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí. Školní řád dále stanoví podmínky zacházení se školním majetkem a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání.

Školní řád je závazný pro všechny žáky školy, jejich zákonné zástupce a všechny pracovníky školy.

Všem osobám zúčastněných na vyučování je v rámci školního vyučování a v rámci činností, které spadají do působení školy poskytnuta veškerá možná ochrana před všemi formami rasismu, národnostní, náboženské a veškeré další netolerance ve smyslu Listiny základních práv a svobod, Úmluvy o právech dítěte a dalších právních norem ČR.

Škola respektuje všechna práva dětí, která stanoví Úmluva o právech dítěte, a dbá na jejich dodržování (ochrana před diskriminací, respektování práva na svobodu myšlení, náboženství, ochrana před vměšováním do soukromí dítěte, do jeho korespondence, na ochranu před nezákonnými útoky na jeho pověst).

Součástí školního řádu je klasifikační řád a sankční řád. 

 • ZÁKLADNÍ PRÁVA A POVINNOSTI OSOB ZÚČASTNĚÝCH NA VYUČOVÁNÍ

PRÁVA ŽÁKŮ ŠKOLY

 • Žák má právo na vzdělání a přístup k informacím o průběhu a výsledcích svého vzdělávání a informacím, které podporují jeho rozvoj. Ve škole má právo získávat informace prostřednictvím výuky, individuálních rozborů s třídním učitelem a vyučujícími, bezplatného přístupu na internet ve volném čase nebo využívání žákovské knihovny.
 • Žák má právo na informace a poradenskou pomoc školy. Základní poradenskou pomoc jsou povinni poskytnout všichni pedagogičtí pracovníci školy, specifickou pak zejména třídní učitelé, výchovný poradce a metodik prevence.
 • Žák má právo volit a být volen do třídní samosprávy. Počet členů třídní samosprávy určuje třídní učitel. Volba probíhá na počátku školního roku. Zvolení členové mají právo zastupovat třídu při jednáních s vedením školy. S činností třídní samosprávy je žákům nápomocen třídní učitel.
 • Žák má právo na vyjádření vlastního názoru odpovídajícího jeho věku a stupni vývoje v záležitostech týkajících se jeho vzdělávání. Jeho vyjádření je věnována pozornost. Ke svým vyjádřením může žák využít také schránku důvěry, která je umístěna u kanceláře školy.
 • Žák má právo účastnit se všech akcí pořádaných školou, pokud respektuje pravidla daná tímto řádem. Žák může se souhlasem příslušného pedagogického pracovníka a ředitele školy akce sám organizovat.

 

POVINNOSTI ŽÁKŮ ŠKOLY

 

 • Žák je povinen dodržovat školní řád a další vnitřní předpisy školy. V zájmu ochrany vlastního zdraví a zdraví ostatních osob je povinen při nejrůznějších činnostech dodržovat veškeré zásady bezpečnosti. Je rovněž povinen respektovat veškeré bezpečnostní pokyny vydané pracovníkem školy aktuálně v reakci na okamžitou situaci.
 • Žák je povinen plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem.

 

PRÁVA RODIČŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ ŽÁKŮ

 • Rodič či zákonný zástupce žáka má právo na přístup k informacím o průběhu a výsledcích vzdělávání žáka a dalším informacím, které vyplývají z docházky do školy a společného soužití s dalšími osobami v prostředí školy.
 • Rodič či zákonný zástupce žáka má právo na informace a poradenskou pomoc školy. Základní poradenskou pomoc jsou povinni poskytnout všichni pedagogičtí pracovníci školy, specifickou pak zejména třídní učitelé, výchovný poradce, metodik prevence. Informace škola poskytuje prostřednictvím třídních schůzek, konzultačních schůzek, individuálních konzultací nebo jinou formou, na které se vedení školy a zákonný zástupce žáka domluví.
 • Rodič či zákonný zástupce žáka má právo na vyjádření názoru týkajícího se provozu školy, obsahu a formy vzdělávání. Jeho vyjádření je věnována náležitá pozornost.

 

POVINNOSTI RODIČŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ ŽÁKŮ

 • Zákonný zástupce žáka je povinen zajistit žákovu řádnou a pravidelnou docházku do školy a v případě žákovy nepřítomnosti zajistit jeho řádnou omluvu a informovat školu o důvodech takové nepřítomnosti.
 • Zákonný zástupce žáka je povinen průběžně spolupracovat s třídním učitelem a dalšími pracovníky školy a na výzvu se dostavit do školy k projednání závažných skutečností týkajících se vzdělávání žáka.
 • Zákonný zástupce žáka je povinen informovat školu o zdravotním stavu žáka, specifických zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, a zejména o všech změnách, které v průběhu školního roku nastaly, a to neprodleně poté, kdy se o takových změnách dozví.
 • Zákonný zástupce žáka je povinen oznámit škole údaje (a jejich případnou změnu) podle § 28 odst. 2 a 3 Školského zákona.

Školní matrika školy obsahuje tyto údaje o žákovi:

 • jméno a příjmení, rodné číslo, státní občanství, místo narození a místo trvalého pobytu
 • datum zahájení vzdělávání ve škole
 • údaje o předchozím vzdělávání žáka včetně dosaženého stupně vzdělání
 • údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání, vyučovací jazyk
 • údaje o tom, zda je žák zdravotně postižený nebo znevýhodněný, včetně údajů o druhu postižení či znevýhodnění
 • údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na vzdělávání
 • datum ukončení vzdělávání ve škole
 • jméno a příjmení zákonného zástupce, místo jeho trvalého pobytu a adresu pro doručování písemností, telefonické spojení
 • Zákonný zástupce žáka je povinen řídit se školním řádem a respektovat další vnitřní předpisy školy.

 

PRÁVA PRACOVNÍKŮ ŠKOLY

 

Pedagog má právo:

 • na respekt žáků, rodičů i spolupracovníků, na slušné zacházení ze strany ředitele školy
 • spolurozhodovat o podstatných otázkách vzdělávání žáků jako člen pedagogické rady

 

PRACOVNÍK ŠKOLY má právo:

 • na respekt žáků, rodičů i spolupracovníků, na slušné zacházení ze strany ředitele školy

POVINNOSTI PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A DALŠÍCH ZAMĚSTNANCŮ ŠKOLY

 • Všichni zaměstnanci školy jsou povinni dodržovat školní řád a další vnitřní předpisy školy. V zájmu ochrany vlastního zdraví a zdraví žáků jsou povinni se pravidelně účastnit školení v oblasti bezpečnosti zdraví a ochrany při nejrůznějších činnostech a dodržovat veškeré zásady bezpečnosti. Jejich práva a povinnosti dále upravuje pracovní řád a provozní řád školy.
 • Všichni zaměstnanci školy jsou povinni dodržovat a respektovat žákova práva a dbají na jejich výkon. Dbají rovněž na výkon žákovských povinností.
 • Všichni zaměstnanci školy jsou povinni poskytnout žákovi pomoc a ochranu v případě, že jsou o to žákem požádáni. V ostatních případech postupují podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.
 • Všichni pedagogičtí pracovníci školy jsou povinni poskytnout základní poradenskou pomoc. Specifickou poradenskou pomoc poskytují zejména třídní učitelé, výchovný poradce, metodik prevence.

 

ZÁkladní Pravidla vzájemných vztahů VE ŠKOLE

 • Všichni pracovníci školy a žáci školy se vzájemně respektují, dbají na vytváření partnerských vztahů podložených vzájemnou úctou, důvěrou a spravedlností.
 • Všichni pracovníci školy a žáci školy dbají na dodržování základních společenských pravidel a pravidel slušné a zdvořilé komunikace.
 • Všichni pracovníci školy a žáci školy dbají na udržování pořádku a čistoty ve všech prostorách školy.
 • Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáků vůči pracovníkům školy nebo pracovníků školy vůči žákům je považováno za závažné porušení školního řádu a vedení školy z takového jednání vyvodí důsledky v souladu s pracovně-právními předpisy a ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona (§ 31 odst. 3).

 

 • Provozní a vnitřní režim školy

 

 1. Docházka do školy

 

 • Žáci jsou povinni docházet do školy pravidelně a včas podle daného rozvrhu, účastnit se vyučování a všech akcí školy, které se v době vyučování konají.
 • Pořadí a čas vyučovacích hodin stanovuje rozvrh hodin.

 

      Začátky vyučovacích hodin jsou stanoveny následovně:

 

1. hodina     7:45 -   8:30

2. hodina     8:40 -   9:25

3. hodina     9:40 - 10:25

4. hodina   10:35 - 11:20

5. hodina   11:30 - 12:15

      6. hodina   12:50 - 13:35

7. hodina   13:40 - 14:25

8. hodina   14:35 – 15:20

 

 • Při akcích pořádaných školou mimo vlastní budovu a pozemky školy určuje začátek výuky ředitel školy. Pokud nestanoví jinak, je místem začátku akce budova školy. Výjimečně může žák zahájit a ukončit výuku jinde (např. přistoupit do autobusu v místě bydliště). Vždy však pouze na základě písemné žádosti zákonného zástupce doručené třídnímu učiteli, resp. vedoucímu akce.
 • Veškerá pravidla pro omlouvání absence žáků a jejich uvolňování platí i pro docházku do zájmových útvarů organizovaných školou, do kterých je žák přihlášen.
 • Evidenci docházky žáků vede třídní učitel v třídní knize.
 • V případě nepřítomnosti žáka ve vyučování je rodič či zákonný zástupce dítěte povinen informovat školu o důvodech nepřítomnosti žáka nejpozději třetí kalendářní den po vzniku nepřítomnosti.
 • Informace o nepřítomnosti žáka se přijímají:
  • ústně
  • telefonicky
  • písemně v žákovské knížce
  • na platném formuláři školy
  • e – mailovou zprávou
  • zadáním v systému Bakaláři
 • Informování prostřednictvím sourozenců nebo spolužáků žáka není uznáváno.
 • Pokud není třídní učitel nebo ředitel školy ve stanovené lhůtě o důvodech nepřítomnosti informován, je absence žáka považována za neomluvenou. O této skutečnosti informuje třídní učitel neprodleně rodiče či zákonného zástupce žáka.
 • Svoji neúčast na vyučování a ostatních povinných akcích pořádaných školu jsou žáci po návratu do výuky povinni řádně omlouvat. 
 • Omluvenky se přijímají pouze v písemné podobě, opatřené podpisem rodičů či zákonných zástupců dítěte. Omluvenka musí být zapsána v žákovské knížce žáka nebo na předepsaném formuláři školy. Jako omluvenku je možné přijmout i pozvánku k lékařskému, psychologickému a podobnému vyšetření, která je opatřena razítkem lékaře nebo odborného pracoviště. Jiné způsoby omlouvání nejsou uznávány a takto omlouvaná absence je považována za neomluvenou. 
 • V případě časté nepřítomnosti žáka ve vyučování z důvodu nemoci a podezření na zanedbávání školní docházky požaduje škola jako součást omluvenky potvrzení ošetřujícího lékaře respektive praktického lékaře pro děti a dorost i u absencí kratších než 3 dny. O tomto požadavku informuje škola písemně rodiče či zákonné zástupce žáka. Informace je součástí osobního spisu žáka.
 • V případě časté nepřítomnosti žáka z „rodinných důvodů“ může škola požadovat doložení těchto důvodů v situacích, kdy je toto možné a vhodné (úmrtí v rodině, úřední jednání, apod..).
 • V případě, že se žák nemůže vyučování zúčastnit z důvodů předem známých, požádá rodič či zákonný zástupce žáka školu nejpozději 1 den předem o uvolnění žáka z vyučování.
 • Žádosti o uvolnění žáka se přijímají:
  • ústně
  • telefonicky
  • písemně v žákovské knížce
  • na platném formuláři školy
  • e – mailovou zprávou
  • zadáním v systému Bakaláři

Žádost o uvolnění se předkládá:

 • vyučujícímu v příslušné vyučovací hodině v případě předpokládané jednohodinové absence –
 • třídnímu učiteli v případě maximálně dvoudenní předpokládané absence –
 • řediteli školy v případě předpokládané vícedenní absence –
 • Nebyl – li žák uvolněn z vyučování a není na vyučování přítomen, je absence žáka považována za neomluvenou.
 • Pokud školní akce probíhá v době dané platným rozvrhem hodin, zůstávají žáci uvolnění z akce ve škole s náhradním programem do konce vyučování.
 • Lékařské vyšetření není důvodem k celodenní absenci žáka. Pokud to dovolují provozní důvody (např. doprava) vrací se žák po vyšetření zpět do školy a pokračuje ve výuce. 
 • Při řešení všech problémů s absencí žáka ve vyučování postupuje škola v souladu s pokynem MŠMT č. j. 10 194/2002-14 ze dne 11. 2. 2002 v platném znění.         
  • V případě neomluvené absence do počtu 10 hodin projednává třídní učitel tuto absenci s rodičem respektive zákonným zástupcem žáka.
  • V případě neomluvné absence do počtu 25 hodin svolává ředitel školy školní výchovnou komisi, které se může zúčastnit zástupce orgánu sociálně – právní ochrany dětí.
  • Informace o neomluvené absenci vyšší než 25 hodin předává ředitel školy orgánu sociálně – právní ochrany dětí.
  • V případě opakovaně řešeného záškoláctví v průběhu školního roku informuje ředitel školy Policii ČR.
 • Vyučovací hodinu opouští žák pouze se svolením vyučujícího.
 • V době vyučování opouští žák školu pouze v případě vyzvednutí rodičem či zákonným zástupcem nebo osobou oprávněnou k vyzvedávání žáka. Oprávněnou osobou musí být osoba starší 18 let. Informace o oprávněné osobě je uložena v osobním spisu žáka.

 

 1. chování žáků ve škole a při školních akcích

 

 • Žáci dodržují zásady společenského chování.
 • Sledováno je zejména vulgární vyjadřování, agresivní chování a veškeré projevy šikanování.

 

 • Žáci jsou povinni uposlechnout pokynů vyučujících a všech dalších pracovníků školy.

 

 • Školní budova se otevírá nejpozději v 7, 25.
 • Žáci přicházejí do školy tak, aby byli na svém místě v učebně připraveni na výuku nejpozději 5 minut před začátkem 1. hodiny, tj. v 7,40.
 • Veškeré pozdní příchody do vyučování se sčítají. Evidenci pozdních příchodů vede třídní učitel. Za každých 45 minut pozdních příchodů je žákovi započítána 1 hodina neomluvené absence ve vyučování.
 • V případě předložení zpožděnky z prostředků hromadné dopravy nebo pozdního příchodu např. z důvodu návratu z lékařského vyšetření se pozdní příchody nesčítají.   
 • V šatnách se žáci přezují, odloží svrchní oděv a ihned odcházejí do svých tříd. K přezouvání používají pantofle nebo sandály. Používání sportovní obuvi k přezouvání není povoleno s výjimkou výuky tělesné výchovy. Ve vnitřních prostorách školy nenosí žáci žádnou pokrývku hlavy.  
 • Peníze a další cenné věci nenechávají žáci v šatnách, mají je vždy u sebe. Případné ztráty hlásí okamžitě učiteli nebo v ředitelně školy. V případě zájmu žáka je možné cennosti uschovat do konce vyučování v ředitelně školy.  Pouze v tomto případě nese škola případnou odpovědnost za jejich ztrátu.
 • Při hodinách tělesné výchovy odkládají žáci cenné věci v kabinetě TV.
 • Šatna školy je v průběhu vyučování uzamknuta. O přestávkách může žák požádat o otevření šatny, ve které se pohybuje pod dohledem vyučujícího.

 

 • Do školy docházejí žáci vhodně a čistě upraveni. 
 • Pravidla oblékání při výuce tělesné výchovy a výuce ve cvičné kuchyni jsou dány řádem tělocvičny a řádem cvičné kuchyně.
 • Do vhodného oblečení na Tv se žáci oblékají v šatnách u tělocvičny před začátkem odpoledního vyučování.
 • Vyučovací hodiny začínají a končí zvoněním.
 • Zvonění je pouze signálem k zahájení respektive ukončení vyučovací hodiny. Vyučovací hodinu zahajuje a končí vyučující.  
 • Při vstupu pracovníka školy nebo jiné oprávněné osoby do učebny a při jeho odchodu zdraví žáci povstáním.

 

 • Před zahájením vyučovací hodiny mají žáci připraveny veškeré předepsané učebnice, potřebné pomůcky a žákovskou knížku.
 • Po zvonění vyčkají žáci příchodu vyučujícího ve své lavici. Pokud se učitel nedostaví do 5 minut po zvonění do třídy, zástupce třídy ohlásí jeho nepřítomnost v kanceláři školy.
 • Učebnice a školní potřeby nosí žák do školy dle rozvrhu hodin a pokynů vyučujících. 
 • Pokud nemá žák předepsané pomůcky na vyučování nebo nesplnil zadaný domácí úkol, omluví se na počátku vyučovací hodiny vyučujícímu. Vyučující rozhodne o dalším postupu.

 

 • Žáci dodržují zasedací pořádek učebny. Zasedací pořádek vytváří třídní učitel. Vyučující v jednotlivých vyučovacích hodinách mohou tento zasedací pořádek dle potřeby měnit.
 • Žák opouští své místo v učebně pouze se souhlasem vyučujícího.
 • Žáci nenarušují průběh vyučovací hodiny nevhodným chováním a činnostmi, které se neslučují se školním řádem a nemají vztah k vyučování.

 

 • V průběhu vyučovací hodiny je zakázána konzumace jídel a nápojů. K občerstvení mají žáci dostatek času v průběhu přestávek mezi vyučovacími hodinami.
 • Pokud je pravidelná konzumace jídel a nápojů nutná ze zdravotního hlediska, informují rodiče o této skutečnosti předem třídního učitele. 
 • Žvýkačky jsou pro účely tohoto školního řádu považovány za jídlo.
 • Opakované porušování ustanovení o konzumaci jídel a nápojů v průběhu vyučovací hodiny bude posuzováno jako hrubé porušování školního řádu v souladu s platným klasifikačním řádem.

 

 • Žáci udržují své pracovní místo a jeho okolí v čistotě a pořádku.
 • Po ukončení poslední vyučovací hodiny provede třída základní úklid (stolky, židle, odpadky na podlaze) zavře okna a zhasne světla. Vyučující třídu uzamkne. Poté třída odchází v doprovodu vyučujícího do šaten nebo jídelny.

 

 • Odcházejí – li žáci do jiné učebny a třída zůstává prázdná, služba zhasne světla. Vyučující vykonávající dohled třídu uzamkne.

 

 • Do učebny výpočetní techniky, tělocvičny a cvičné kuchyně vstupují žáci pouze v doprovodu vyučujícího.
 • Při výuce v odborných pracovnách se žáci řídí řády těchto pracoven.

 

 • Tělocvičnu školy využívají kromě žáků školy i jiné organizace. Za chování a bezpečnost odpovídá odpovědná osoba organizace. Při pobytu v tělocvičně dodržuje organizace řád tělocvičny. Při odchodu zkontroluje pořádek, zhasne světla v tělocvičně a tělocvičnu uzamkne. Případné poškození nářadí nebo zařízení tělocvičny neprodleně ohlásí vedení školy.

 

 • Dohled vyučujících v prostorách školy je určen vyvěšeným plánem dohledů. 
 • O přestávkách žáci respektují pravidla pedagogického dohledu.

 

 • Přestávek žáci využívají k přípravě na vyučování nebo k přechodu do jiných učeben, k osvěžení a odpočinku.
 • Během přestávek je v učebnách prováděno větrání.
 • Během přestávek zůstávají žáci na patře, na němž mají učebnu. Výjimkou jsou žáci tříd v tzv. nové budově při návštěvě toalety.

 

 • Polední přestávku tráví žáci mimo budovu školy nebo v prostorách šaten. Z polední přestávky se žáci vrací tak, aby byli připraveni v učebně na další vyučování nejpozději 5 minut před jeho zahájením.  

 

 • Do školní jídelny odcházejí žáci za doprovodu učitele. Ze školní jídelny odcházejí žáci ukázněně s ohledem na denní režim žáků mateřské školy. Žáci stolují kulturně a zanechávají po sobě pořádek. Žáci dbají pokynů dohlížejícího učitele a pracovníků školní jídelny. Žáci se řídí vnitřním řádem jídelny.
 • Opakovaná závažná porušení řádu školní jídelny,především opakované neplacení stravného, mohou být důvodem k vyloučení žáka ze školního stravování.
 •  
 • Hrubé porušení kázně ve školní družině může být důvodem k vyloučení ze ŠD.
 •  
 • V době polední přestávky se žáci zdržují buď mimo budovu školy, nebo v místnosti školy k tomu vyhrazené.
 •  

 

 • Po poslední vyučovací hodině odnese vyučující třídní knihu do sborovny.

 

 • Do sborovny vstupují žáci pouze v doprovodu učitele nebo jiného pracovníka školy.

 

 • Do školní budovy je povolen vstup žákům školy, rodičům respektive zákonným zástupcům žáků a zaměstnancům školy. Ostatní osoby vstupují do školy pouze na základě ohlášení v ředitelně školy nebo u hlavního vchodu do školy. Škola je oprávněna legitimovat neznámé osoby před jejich vstupem do budovy školy. Návštěvníci školy jsou povinni dodržovat ustanovení školního řádu v přiměřeném rozsahu.  

 

 • Rodiče a třetí osoby vstupují do učeben pouze za přítomnosti učitele nebo ředitele školy.

 

 • Případ šíření poplašné zprávy (např. o uložení bomby ve škole) bude vždy předán policii. Ředitel školy může nerealizované hodiny nechat nahradit formou odpoledního vyučování.

 

 • Žáci zůstávají žáky školy i po skončení vyučování. Nepoškozují proto dobré jméno školy na veřejnosti.

 

     Žáci mají zakázáno:

 

 • Poškozovat majetek školy, zaměstnanců školy i jiných žáků. Chování vedoucí k poškozování majetku je posuzováno jako zvláště hrubé porušení školního řádu. Při prošetřování případu může ředitel školy přizvat ke spolupráci Polici ČR.
  • Vzniklou škodu mají rodiče či zákonní zástupci žáka možnost odstranit na vlastní náklady. V případě, že této možnosti nevyužijí, zajistí škola nápravu škody a požaduje po rodičích či zákonných zástupcích žáka úhradu prokazatelně vzniklých materiálních nákladů na odstranění této škody. V případě, že škodu způsobilo více žáků, dělí se náklady na opravu rovným dílem.

 

 • Kouřit v prostorách školy i na akcích pořádaných školou. Za prostory školy jsou pro účely tohoto školního řádu považovány: hlavní budova školy, budova mateřské školy a školní jídelny, zahrada školy, basketbalové hřiště za budovou školy, veřejné sportoviště u fotbalového hřiště, chodník a trávník před budovou školy, zastávka veřejné dopravy u budovy školy.

 

 • Nosit, držet a distribuovat návykové látky v prostorách školy.

 

 • Požívat alkoholické nápoje a jiné návykové látky v prostorách školy a při činnostech organizovaných školou.
 • Vstupovat do budovy školy a účastnit se akcí pořádaných školou pod vlivem alkoholu nebo návykových látek.
 • O porušení tohoto zákazu jsou okamžitě informováni rodiče, kteří jsou povinni si dítě vyzvednout, zejména v případech, kdy dítě ohrožuje zdraví své či ostatních spolužáků.
 • O konzumaci či distribuci návykových látek informuje škola Policii ČR.

 

 • Přinášet do školy věci a látky nebezpečné pro život a zdraví lidí (zbraně, výbušniny, chemikálie apod.).

 

 • Používat mobilní telefony, tablety a zařízení podobného typu ve vyučování (včetně použití jako zdroje časových údajů a kalkulátoru).

 

 •  Žáci vypínají svůj mobilní telefon před počátkem vyučování. Telefon musí být zcela vypnutý. 
 • Vypnutý mobilní telefon mají žáci uložen v aktovce, nikoliv na lavici nebo v lavici.
 • Žáci mají možnost uložit svůj mobilní telefon ve sborovně školy.
 • V případě nutnosti mají žáci možnost kontaktovat své rodiče zdarma pevnou linkou a mobilní linkou školy nebo svým telefonním přístrojem za dohledu učitele.
 •  V případě porušení nařízení o používání mobilních telefonů a přístrojů podobného typu, je zařízení žákovi odebráno a vráceno po skončení vyučování. Pro určení konce vyučování je závazný platný rozvrh školy.
 • V případě opakované porušení nařízení o používání mobilních telefonů a přístrojů podobného typu je zařízení žákovi odebráno a uloženo v ředitelně školy. O této skutečnosti je informován rodič žáka. V tomto případě se zařízení vrací pouze rodiči či zákonnému zástupci žáka.
 • Mobilní telefon je možné používat
 • O použití mobilních telefonů a zařízení podobného typu například pro účely výuky rozhoduje vyučující příslušného předmětu.
 • Používání mobilních telefonů a přístrojů podobného typu ve školní družině je upraveno vnitřním řádem ŠD.

 

 • Pořizovat zvukové, obrazové a filmové záznamy žáků a pracovníků školy bez jejich zřetelného souhlasu. Tento zákaz se vztahuje na všechna zařízení, pomocí kterých je možné tyto záznamy pořídit.

 

 • Podvádět při písemných a ústních zkouškách a používat nedovolené pomůcky.

 

 • Otevírat okna v učebnách. V učebnách je povoleno otevírat pouze ventilační část oken.
 • Manipulovat s topným systémem a sedat na tělesa topné soustavy.
 • Manipulovat s elektrickými spotřebiči.

     

 • PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI, POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY ZDRAVÍ

 

 • Všechny osoby účastné na vyučování jsou povinny dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany vlastního zdraví i zdraví ostatních osob a řídit se protipožárními předpisy a evakuačním plánem budovy.
 • Zaměstnanci školy mají povinnost se účastnit pravidelných školení v problematice BOZP a dbát bezpečnostních pokynů vedení školy.
 • Žáci jsou pravidelně seznamování s pravidly bezpečného chování ve škole a při školních akcích. Data seznámení jsou zapisována do listu v třídní knize a stvrzena podpisem žáka a vyučujícího, který seznámení provedl.

 

 

 

 

Bezpečnost a ochrana zdraví žáků

 

 • Žáci chodí do školy čistě oblečeni a upraveni.
 • Žáci jsou povinni přezouvat se, dbát na hygienu zvlášť před jídlem a po použití WC.
 • Žáci jsou povinni ve škole se chovat tak, aby neohrozili zdraví svoje nebo svých spolužáků.
 • Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým vedením bez dohledu učitele.
 • Pokud se žáci v rámci vyučování nebo při akcích školy kamkoli přemísťují, řídí se vždy pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Před těmito akcemi jsou vždy poučeni o zásadách bezpečnosti.
 • Při výuce v tělocvičně, na hřišti a odborných učebnách se žáci řídí řády těchto učeben.
 • Je přísně zakázáno vylézání z oken, vyklánění se a sedání do oken, vstupování na střechy budov.
 • Ve všech vnitřních i vnějších prostorách školy je zakázáno používat zbraně, výbušniny, střelivo nebo pyrotechniku a je rovněž zakázáno tyto předměty do všech prostor školy přinášet. Porušení tohoto zákazu je posuzováno jako zvlášť hrubé porušení školního řádu.
 • Ve všech prostorách školy se zakazuje manipulovat s otevřeným ohněm, při zjištění požáru jsou žáci povinni ihned uvědomit kteréhokoliv zaměstnance školy.
 • Ve všech prostorách školy není povoleno používání chemických prostředků k čistění oděvů a přechovávání jakýchkoliv chemikálií, hořlavin a těkavých látek mimo k tomu určené prostory.

 

 • S pravidly bezpečného chování jsou žáci seznámeni vyučujícím první vyučovací hodinu daného předmětu. Vyučující dodatečně poučí žáky, kteří první hodinu chyběli (o poučení provede učitel záznam do třídní knihy).
 • Poučení na začátku školního roku provádí třídní učitel.
 • Obsah tohoto poučení:
  • školní řád
  • pravidla bezpečného chování v šatně, třídě, na schodištích,
  • na chodbách, v jídelně, při příchodu i odchodu ze školy
  • postup při úrazu
  • požární řád
 • Poučení před nástupem na prázdniny provádí třídní učitel
 • Obsah tohoto poučení:
  • varování žáků před škodlivými vlivy alkoholu, kouření, známostmi s neznámými lidmi apod.
  • poučení o dopravní kázni, nebezpečí při zimních sportech, při koupání v neznámých místech apod.

 

Postup při úrazu žáka

 • Každý úraz, k němuž dojde během vyučování ve třídě, na chodbě, v tělocvičně, na hřišti, jsou žáci povinni hlásit třídnímu učiteli, jinému vyučujícímu nebo v kanceláři školy.
 1. Zjistit druh poranění a stav žáka.
 2. Provést základní ošetření, případně první pomoc nebo poskytnutí první pomoci zajistit.
 3. Neprodleně informovat rodiče žáka o situaci a dohodnout s ním další postup (vyzvednutí žáka, dostavení se rodiče do zdravotnického zařízení apod…)
 4. Informovat ředitele školy.
 5. Informovat třídního učitele.
 6. Provést záznam do knihy úrazů případně vyplnit záznam o úrazu

 

 • Všechny úrazy nebo jakékoli poranění, k němuž dojde při činnostech ve škole nebo při akcích školy, jsou zaznamenány do knihy úrazů, která je uložena v ředitelně školy.
 • Každý úraz je zaznamenán nejpozději do 24 hodin od okamžiku, kdy se škola o úrazu dozví.

 

 • Zápis do knihy úrazů provádí:
  • vyučující příslušného předmětu
  • učitel konající dohled
  • vedoucí lyžařského nebo plaveckého výcviku
  • třídní učitel

 

 • Záznam o úrazu provede pedagogický pracovník, který zapsal úraz do knihy úrazů ve spolupráci s ředitelem školy, jestliže se jedná o:
  • úraz, jehož důsledkem byla nepřítomnost žáka ve škole delší než 2 po sobě následující vyučovací dny, nebo smrtelný úraz - tím se rozumí takové poškození zdraví, které způsobilo smrt po úrazu nebo na jehož následky žák zemřel nejpozději do jednoho roku od vzniku úrazu.
 • Záznam o úrazu se vyhotoví způsobem daným platnou vyhláškou.
 • Na žádost zákonného zástupce žáka škola vyhotoví záznam i o úrazu, který nezpůsobil nepřítomnost žáka ve škole nebo byl úrazem smrtelným
 • Škola vyhotoví záznam o úrazu, který nezpůsobil nepřítomnost žáka vyučování,  pokud je pravděpodobné, že žáku bude poskytnuta náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění způsobené úrazem.
 • Jedno vyhotovení záznamu o úrazu předá škola rodiči či zákonnému zástupci žáka.
 • Dále se záznam o úrazu předává bez zbytečného odkladu respektive do 5. dne měsíce následujícího po měsíci, v němž se úraz stal:
  • Zdravotní pojišťovně žáka.
  • České školní inspekci
  • Policii České republiky v případě smrtelného úrazu nebo při podezření na spáchání trestného činu či přestupku.
  • Zřizovateli školy v případě smrtelného úrazu.

 

 • Hlášení úrazu
  • O každém úrazu je vždy informován rodič nebo zákonný zástupce žáka, ředitel školy
  • Ředitel školy bez zbytečného odkladu podá hlášení o úrazu pojišťovně, u které je škola pojištěna pro případ své odpovědnosti za škodu vzniklou na zdraví žáků a inspektorátu České školní inspekce.
  • Nasvědčují-li zjištěné okolnosti tomu, že byl spáchán trestný čin v souvislosti s úrazem nebo jedná -  li se o smrtelný úraz, podá ředitel bez zbytečného odkladu hlášení místně příslušnému útvaru Policie České republiky.

 

Ochrana před sociálně patologickými jevy

 • Všichni pedagogičtí pracovníci průběžně sledují konkrétní podmínky a situaci ve škole z hlediska výskytu sociálně patologických jevů, uplatňují různé formy a metody umožňující včasné zachycení ohrožení žáků.
 • Školní metodik prevence zpracoval preventivní program školy, ve kterém jsou popsány formy a metody práce.
 • Všichni žáci školy jsou povinni zabránit výskytu vandalizmu, šikany, brutality, rasizmu a kriminality. Při jejich výskytu jsou povinni okamžitě informovat třídního učitele, nebo vedení školy.
 • Ve škole je zakázáno propagovat strany a hnutí směřující k potlačování lidských práv či rasové nesnášenlivosti.
 • Žák má právo na pomoc při řešení problémů souvisejících se vztahy s ostatními žáky nebo zaměstnanci školy, má právo žádat o řešení takových problémů přímo ředitele školy.
 • Žák, který se stal obětí násilného, ponižujícího nebo protiprávního jednání (vandalizmus, rasizmus, brutalita apod.), nebo šikany, má právo oznámit takovou skutečnost kterémukoliv zaměstnanci školy a na základě tohoto oznámení má právo na okamžitou pomoc a ochranu.
 • Žák, který se stal svědkem násilného jednání, ponižujícího jednání (vandalizmus, rasizmus, brutalita ap.) nebo šikany, má povinnost hlásit takovou skutečnost třídnímu učiteli, jinému zaměstnanci školy nebo řediteli školy.

 

Šikanování

 • Projevy šikanování mezi žáky, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování apod., kterých by se dopouštěli jednotliví žáci nebo skupiny žáků vůči jiným žákům, jsou v prostorách školy i při školních akcích přísně zakázány a jsou považovány za hrubé porušení školního řádu. Podle okolností ředitel školy uváží možnost dalšího postihu žáků, kteří tento zákaz přestoupí, a bude o svých zjištěních informovat jejich zákonné zástupce.

 

Kouření

 • Ve všech vnitřních i vnějších prostorách školy je zakázáno kouření. Porušení zákazu kouření je porušením zákona č. 379/2005 Sb., a je tedy považováno za hrubé porušení školního řádu. Zakázáno je též používání elektronických cigaret.

 

Alkoholismus

 • Ve všech vnitřních i vnějších prostorách školy je zakázáno užívat alkohol, omamné a psychotropní látky a pod vlivem alkoholu nebo těchto látek do školy a školních prostor vstupovat. Porušení tohoto zákazu je považováno za zvláště hrubé porušení školního řádu a bude předáno k šetření orgánu sociálně-právní ochrany dětí.

 

Omamné a psychotropní látky

 • Žáci školy mají přísný zákaz nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek v areálu školy. Porušení tohoto zákazu se považuje za hrubé porušení školního řádu. Ředitel školy využije všech možností daných mu zákonem včetně možnosti dát podnět k zahájení trestního stíhání osob, které se na porušení tohoto zákazu podílely. Ředitel školy bude okamžitě informovat zákonné zástupce žáků, u nichž bylo zjištěno porušení tohoto zákazu.

 

Krádeže

 • Přijíždějí – li žáci do školy na kole, mají možnost si jej uzamknout vlastním zámkem ve stojanu na zahradě přiléhající ke škole. Za neuzamčená jízdní kola nenese škola odpovědnost. Zajíždět kolem do vnitřních prostor školy je zakázáno. 
 • Za zcizené a poškozené věci zodpovídá škola jen v případě, že byly uloženy na místě k tomu určeném. Zjistí-li žák ztrátu osobní věci, je povinen tuto skutečnost okamžitě ohlásit vyučujícímu učiteli (o přestávce učiteli konajícímu dohled), nebo třídnímu učiteli, který rozhodne ve spolupráci s vedením školy o dalším postupu. Žáci sami dbají na to, aby jejich věci byly bezpečně uloženy.

 

 • PRAVIDLA PRO ZACHÁZENÍ S MAJETKEM ŠKOLY

 

 • Žáci mají právo používat zařízení školy, pomůcky a učebnice pouze v souvislosti s výukou. Jsou povinni se řídit pokyny učitelů nebo jiných zaměstnanců školy.
 • Žáci jsou povinni šetrně zacházet s učebnicemi a školními potřebami, které jim byly svěřeny v souvislosti s výukou. Jejich poškození mají povinnost ihned hlásit učiteli. Na konci školního roku poškozené učebnice a pomůcky žák uhradí v poměrné výši, nebo zcela.
 • Žáci i zaměstnanci školy udržují třídu, vnitřní i okolní prostory školy v čistotě a pořádku, chrání majetek školy před poškozením.
 • Žák odpovídá za škodu, kterou svým jednáním způsobil, a za škodu, jejímuž vzniku nezabránil, přestože to bylo v jeho silách. Způsobenou a zaviněnou škodu uhradí zákonný zástupce škole v plném rozsahu. Při zaviněném poškození školního majetku může žák školy společně se svým zákonným zástupcem zjednat nápravu škody i tím, že na vlastní náklady uvede poškozenou věc do původního stavu. Neuhrazení způsobené škody může být důvodem pro vymáhání náhrady škody soudní cestou.

 

VI. VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ

 

1/ Pochvaly a jiná ocenění

 

Žák naší školy má právo, aby byl jeho aktivní přístup k životu ve škole oceněn. Za příkladné chování, výborně odvedenou práci, za statečný čin nebo jiné mimořádné skutky může být žák oceněn následujícími způsoby:

 

 • ústní pochvalou učitele, třídního učitele
 • písemnou pochvalou třídního učitele nebo ředitele školy, která je vždy současně zaslána rodičům (zákonným zástupcům)
 • jiným oceněním, například věcnou odměnou udělenou ředitelem školy

 

 • za mimořádný projev lidskosti, občanské, nebo školní iniciativy, záslužný, nebo statečný čin, za dlouhodobou úspěšnou práci může být žákovi udělena pochvala nebo jiné ocenění, a to na základě rozhodnutí třídního učitele nebo ředitele školy.
 • za výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci může být žákovi udělena pochvala nebo jiné ocenění, a to vyučujícím předmětu nebo třídním učitelem.
 • ředitel školy může udělovat pochvaly a jiná ocenění na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě návrhu jiné právnické či fyzické osoby.
 • o všech oceněních jsou informováni rodiče nebo zákonní zástupci žáka a záznam o ocenění je součástí osobního spisu žáka.

 

2/ kázeňská opatření

 

Jestliže žák poruší školní řád nebo se jinak dopustí hrubého porušení společného soužití a neetického chování, může mu být uděleno některé z uvedených výchovných opatření:

 

 • napomenutí třídního učitele
 • důtka třídního učitele
 • důtka ředitele školy

 

 • Rozhodnutí o udělení napomenutí nebo důtky třídního učitele je zcela v jeho pravomoci. Rozhodnutí oznámí třídní učitel neprodleně řediteli školy. Žáka a jeho rodiče či zákonné zástupce o uděleném výchovné opatření informuje prokazatelným způsobem. Udělení výchovného opatření zaznamená do dokumentace.
 • Důtka ředitele školy je udělována na základě jejího projednání v pedagogické radě. Ve velmi závažných případech rozhodne ředitel o udělení důtky neprodleně a informuje o jejím udělení pedagogickou radu. V těchto případech může ředitel školy svolat mimořádnou pedagogickou radu. Udělení výchovného opatření zaznamená do dokumentace třídní učitel žáka.
 • Za závažné porušení školního řádu je považováno například hrubé chování k pracovníkům školy, vandalské ničení školního inventáře, omezování osobní svobody spolužáků, krádež, přechovávání zbraní, drog, výbušnin atd.

 

           VII. Závěrečná ustanovení

 

 • Školní řád je platný od uvedeného data účinnosti do odvolání.
 • Změny lze navrhovat průběžně s ohledem na naléhavost. Veškeré změny jsou projednány pedagogickou radou.
 • Školní řád je zveřejněn na přístupném místě ve škole, prokazatelným způsobem jsou s ním seznámeni žáci školy a informováni o jeho vydání a obsahu zákonní zástupci nezletilých žáků.

 

Řád byl projednán pedagogickou radou 25. 1. 2016 a schválen školskou radou 8. 9. 2014.

 

Školní řád nabývá účinnosti 1. 2. 2016

 

  Mgr. Michal Dusílek

ředitel školy

 

Příloha:

 1. Sankční řád
 2. Klasifikační řád (pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků)

 

Sankční řád (příloha ke Školnímu řádu)

 

prohřešek

případné sankce, popř. řešení

Zapomínání žákovské knížky

Při opakovaném zapomínání výzva rodičům k návštěvě školy, projednání celé náležitosti, návrh nápravy.  V případě nezlepšení situace - napomenutí třídního učitele, důtka třídního učitele, důtka ředitele školy.

Neuposlechnutí pokynu učitele

Opakovat požadavek, popř. opakovat s vysvětlením. Pokud žák nereaguje, informace rodičům do žákovské knížky. Při odmítnutí odevzdat žákovskou knížku k zápisu – výzva rodičů k návštěvě školy.

Návštěva cizí třídy

V případě způsobení škody ve třídě, kde neměl žák dle platného rozvrhu být -  odstranění vzniklé škody dle ustanovení školního řádu.

Pobyt v šatnách mimo dobu k tomu určenou a návštěva cizí šatny

Žáci na pokyn učitele (či jiného zaměstnance školy) šatnu opustí, a ta bude uzamčena.

Oblečení určené k venkovnímu nošení (bunda, pokrývka hlavy, venkovní obuv apod.) nošené ve třídách

Napomenutí učitele.

Ničení majetku

Oprava nebo náhrada poničeného či zničeného majetku, informace rodičům.

Házení věcmi

Úklid zašpiněného, náhrada zničeného.

Elektronika (včetně sluchátek)

Nesmí být vidět při vyučování. Napomenout. Pokud neuposlechne, musí přístroj odevzdat. Pokud tak neučiní – informování rodičů, že takovou věc do školy nosit nesmí.

 

Hlasité projevy, cílené vyrušování výuky

Náhrada „promarněného“ času o přestávce. Pokud tento čas překročí hranici 10 minut, třída si nahradí celou hodinu jindy.

Hlasitý vulgární projev

Napomenutí od učitele, při opakování napomenutí od třídního učitele.

Urážka zaměstnance školy

(před učitelem o jiném zaměstnanci školy)

Důtka ředitele školy, při opakování 2. stupeň z chování (žák se omluví nejlépe na místě, nejpozději druhý den).

Přímý vulgární projev k zaměstnanci školy

Důtka ředitele školy, při opakování 2. stupeň z chování (žák se omluví nejlépe na místě, nejpozději druhý den).

Úmyslné ubližování fyzické, psychické

Důtka ředitele školy, při zvlášť závažném ublížení může být udělen 2. stupeň z chování.

Lhaní, podvádění, falšování podpisů, známek apod.

Důtka ředitele školy.

Zapalovač, sirky a jiné nežádoucí či nebezpečné věci

Nesmí být vidět; pokud ano, žák ho musí odevzdat; odmítne-li – informace rodičům. Pokud učitel uvidí oheň (škrtnutí) – návrh na udělení 2. stupně z chování.

Záškoláctví

Pokud se žák neomluví před nepravidelným odchodem ze školy – učitel telefonicky kontaktuje rodiče

do 10 neomluvených hodin – důtka ředitele školy

do 25 neomluvených hodin – 2. stupeň z chování

nad 25 neomluvených hodin – 3. stupeň z chování

 

Minuty pozdních příchodů se žákovi sčítají – nad 45 min. - neomluvená hodina.  Do 45 min. důtka třídního učitele.

 

 Pokyny pro hodnocení žáků a klasifikační řád

Klasifikační řád základní školy je zpracován v souladu se zněním zákona č.561/2004 Sb., školský zákon a dále v souladu s vyhláškou MŠMT č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech povinné školní docházky ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. Klasifikační řád je součástí Školního řádu Základní školy a mateřské školy Deštné v Orlických horách.

I.
OBECNÉ POKYNY PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ

Klasifikační řád je pokynem pro pedagogické pracovníky a určuje pravidla hodnocení žáků ZŠ 

 • Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáka musí být jednoznačné, srovnatelné s předem stanovenými kritérii, věcné, srozumitelné a všestranné.
 • Pro klasifikaci platí obecná zásada, že vždy hodnotíme to, co žák zná a ne to, co nezná.
 • Při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci uplatňuje pedagogický pracovník (dále jen učitel) přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi.
 • Při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáka i k tomu, že žák mohl v průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech vzhledem k určité indispozici (dlouhodobá nemoc, změny v rodinných poměrech apod.). Dále je třeba při klasifikaci zohlednit případné specifické poruchy učení a výsledky vyšetření PPP v návaznosti na integraci.
 • Učitel je povinen prokazatelným způsobem (zápis do ŽK, písemné oznámení, osobní pohovor apod.) oznámit zákonnému zástupci žáka veškeré problémy v prospěchu a chování ve chvíli, kdy se tyto problémy objeví.
 • Třídní učitel odpovídá za to, že veškeré údaje o klasifikaci, o hodnocení chování a o výchovných opatřeních budou zapsány v povinné dokumentaci školy v programu Bakaláři.
 • Pro potřeby klasifikace se předměty dělí na:
 • předměty s převahou teoretického zaměření
 • předměty s převahou  výchovného zaměření
 • předmět tělesná výchova

Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci

a)      Podklady pro hodnocení a klasifikaci výchovně vzdělávacích výsledků a chování žáka získává učitel zejména těmito metodami, formami a prostředky:

 • soustavným diagnostickým pozorováním žáka
 • soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování
 • různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové)
 • kontrolními písemnými pracemi a praktickými zkouškami
 • analýzou výsledků činnosti žáka
 • konzultacemi s ostatními učiteli a podle potřeby i s pracovníky pedagogicko-psychologických poraden a zdravotnických služeb
 • rozhovory se žákem a zákonnými zástupci žáka

b)      Žák musí být z příslušného vyučovacího předmětu vyzkoušen ústně alespoň 1x a písemně několikrát tak, aby získal za každé pololetí nejméně 4 známky.

c)      Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace a poukazuje na klady a nedostatky hodnocených projevů či výtvorů. Při ústním zkoušení oznámí učitel žákovi výsledek hodnocení okamžitě. Výsledky písemných zkoušek a prací a praktických činností oznamuje v nejbližším možném termínu (při nejbližší následující vyučovací hodině).

d) Kontrolní písemné práce, zejména čtvrtletní rozvrhuje učitel rovnoměrně v průběhu školního roku. V jednom dni může být zadána pouze jedna kontrolní práce. Termíny kontrolních písemných prací, zejména čtvrtletních oznamuje učitel žákům předem a zapíše jej předem do třídní knihy.

e) Učitel je povinen archivovat kontrolní písemné práce žáka  do ukončení jeho klasifikace v příslušném školním roce (nejpozději do 30. září následujícího školního roku). Toto se nevztahuje na písemné práce žáků, jež ukončili vzdělávání ve škole.

f) Učitel je povinen vést písemně soustavnou evidenci o klasifikaci žáka.

g) Všechny známky jsou zapisovány do žákovské knížky a vždy k 15. a poslednímu dni v měsíci do programu Bakaláři. V případě, že žák „chronicky“ zapomíná žákovskou knížku, aby se vyhnul zápisu známek, poznámek o chování či jiných sdělení, třídní učitel nebo příslušný vyučující tuto skutečnost oznámí jinou prokazatelnou formou zákonnému zástupci.

h)      Pokud je žák dlouhodobě nemocen (více než 14 dnů), učitel individuálně žákovi rozvrhne doplnění učiva a zpětně toto doplnění zkontroluje.

i)        V případě, že žák zamešká více než 30 % vyučovacích hodin za pololetí, bude mu odložena klasifikace a bude individuálně přezkoušen. U výchovných předmětů může proběhnout přezkoušení formou vypracování  zadané práce.

II.
Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

1.   Výsledky vzdělávání žáků se hodnotí v závěru každého pololetí příslušného školního roku.

2.   Žáci jsou klasifikováni ve všech vyučovacích předmětech uvedených v učebním plánu příslušného ročníku.

3.   Hodnocení v jednotlivých předmětech za každé pololetí uzavírá každý vyučující v termínu stanoveném ředitelem školy. Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušný předmět.

5.    Zákonní zástupci žáků s vývojovou poruchou diagnostikovanou odborným pracovištěm mohou požádat na začátku školního roku o slovní hodnocení žáka. O této žádosti rozhoduje ředitel školy ve spolupráci s výchovnou poradkyní školy.

6.   Při určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období se hodnotí kvalita práce a učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období. Stupeň prospěchu se neurčuje na základě průměru z klasifikace za příslušné období (může být jedním z vodítek). Při klasifikaci se zohlední také přístup žáka, inteligenční schopnosti, schopnost samostatné práce, píle a snaha. Při určování klasifikačního stupně posuzuje učitel výsledky práce objektivně, nesmí podléhat žádnému vlivu subjektivnímu ani vnějšímu. Hodnotíme to, co žák zná. Smyslem hodnocení není žáka „nachytat“ na tom, co neumí.

7.   Klasifikaci chování navrhuje třídní učitel po projednání s ostatními vyučujícími a rozhoduje o ní ředitel školy po projednání na pedagogické radě.

8.   Hodnocení prospěchu a chování jsou na sobě nezávislé.

9.   V předmětu, ve kterém vyučuje více vyučujících, určí výsledný stupeň za klasifikační období příslušní učitelé po vzájemné dohodě. Nedojde-li k dohodě, stanoví se výsledný klasifikační stupeň rozhodnutím ředitele školy.

10. Ředitel školy určí způsob, jakým budou třídní učitelé a vedení školy informováni o stavu klasifikace ve třídách. Pro klasifikaci jsou přepsány vnitřní formuláře pro klasifikaci, které vyplňují třídní i netřídní učitelé. Pro přehledy o klasifikaci slouží též výstupy z programu Bakaláři.

11. Případné problémy a zaostávání žáků v učení a nedostatky v jejich chování se projednávají v pedagogických radách a operativně s výchovnou poradkyní.

12. Na konci pololetního klasifikačního období, v termínu, který určí ředitel školy, zapíší všichni učitelé   výsledky celkové klasifikace do katalogových listů v programu Bakaláři a připraví případné návrhy na opravné zkoušky či termíny odložené klasifikace.

13. Klasifikace a tisk vysvědčení se zpracovává na počítači v programu Bakaláři. V prvním pololetí se žákům vydává pouze náhradní výpis z vysvědčení, který žáci vrátí zpět třídnímu učiteli s podpisem rodiče či zákonného zástupce. Při zpracování vysvědčení se škola řídí příslušnými metodickými pokyny.

III.

STUPNĚ A ZÁSADY HODNOCENÍ PROSPĚCHU A CHOVÁNÍ

Prospěch

Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech (předměty povinné, povinně volitelné a volitelné) je klasifikován těmito stupni: 

 • 1“ – výborný
 • „2“ – chvalitebný
 • „3“ – dobrý
 • „4“ – dostatečný
 • „5“ – nedostatečný

Jednotná klasifikační stupnice při použití písemné formy zkoušení

„1“                  100% - 90% z maxima

„2“                  89% - 75% z maxima

„3“                  74% - 45% z maxima

„4“                  44% - 20% z maxima

„5“                  méně než 20% z maxima     

IV.
KLASIFIKACE VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH S PŘEVAHOU TEORETICKÉHO ZAMĚŘENÍ

Stupeň 1 (výborný)

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice, zákonitosti uceleně, přesně a plně chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává požadované intelektuální a praktické činnosti. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí logicky správně, zřetelně se u něj projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný, výstižný. Výsledky činností jsou kvalitní. Je schopen samostatně studovat vhodné texty.

Stupeň 2 (chvalitebný)

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice, zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a úplně. Pohotově vykonává požadované intelektuální a praktické činnosti. Samostatně a produktivně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků činností je zpravidla bez podstatných nedostatků. Je schopen samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty.

Stupeň 3 (dobrý)

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic, a zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných intelektuálních a praktických činností projevuje nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. V uplatňování osvojovaných poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů podle podnětů učitele. Jeho myšlení je v celku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se vyskytují chyby. V ústním a písemném projevu mé nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti se projevují častější nedostatky. Je schopen samostatně studovat podle návodu učitele.

Stupeň 4 (dostatečný)

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků závažné mezery. Při provádění požadovaných intelektuálních a praktických činností je málo pohotový a má větší nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů je nesamostatný. V logice myšlení se projevují závažné chyby, myšlení není tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti se projevují nedostatky. Závažné chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu má velké těžkosti.

 

 

Stupeň 5 (nedostatečný)

Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně, a úplně, má v nich závažné a značné mezery. Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální a praktické činnost má velmi podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí, dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty učitele. Neprojevuje samostatnost myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti mají vážné nedostatky. Chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele.

V.
KLASIFIKACE VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH VÝCHOVNÉHO ZAMĚŘENÍ A PRAKTICKÝCH ČINNOSTÍ

Stupeň 1 (výborný)

Žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá osobní předpoklady a velmi úspěšně je rozvíjí. Jeho projev je esteticky působivý, originální, procítěný, přesný. Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě.

Stupeň 2 (chvalitebný)

Žák je v činnostech aktivní, převážně samostatný, využívá své osobní předpoklady, které úspěšně rozvíjí. Jeho projev je esteticky působivý, originální a má jen menší nedostatky. Žák tvořivě aplikuje osvojené vědomosti, dovednosti a návyky. Má zájem o umění, estetiku, tělesnou zdatnost.

Stupeň 3 (dobrý)

Žák je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový. Nevyužívá dostatečně své schopnosti v individuálním a kolektivním projevu. Jeho projev je málo působivý, dopouští se v něm chyb. Jeho vědomosti a dovednosti mají četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje pomoc učitele. Nemá aktivní zájem o umění, estetiku a tělesnou kulturu.

Stupeň 4 (dostatečný)

Žák je v činnostech málo aktivní a tvořivý. Rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo uspokojivé. Úkoly řeší s častými chybami. Vědomosti a dovednosti aplikuje jen se značnou pomocí učitele. Projevuje velmi malý zájem a snahu.

Stupeň 5 (nedostatečný)

Žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Jeho projev je většinou chybný a nemá estetickou hodnotu. Minimální osvojené vědomosti a dovednosti nedovede aplikovat. Neprojevuje zájem o práci.

VI.

KLASIFIKACE V PŘEDMĚTU TĚLESNÁ VÝCHOVA

Celkové hodnocení v předmětu tělesná výchova se skládá z dílčího hodnocení v těchto oblastech:

 

 •  
 •  
 • míčové hry
 •  
 •  

 

Při dílčím hodnocení v oblastech a) – d) jsou žáci hodnoceni takto:

 

„1“       zlepšení dovedností a výkonů oproti minulému období

„2“       stejná úroveň dovedností a výkonů jako v minulém období

„3“       zhoršení dovedností a výkonů oproti minulému období

 

Plavecký výcvik probíhá 2 x za pololetí a účast žáků na tomto výcviku je hodnocena takto:

 

„1“       účast na 2 plaveckých výcvicích v daném pololetí.

„2“       účast na 1 plaveckém výcviku v daném období

„3“       neúčast na plaveckém výcviku z jiných než zdravotních (potvrzených lékařem) nebo    organizačních důvodů (např. úřední jednání)

 

 • Při celkovém hodnocení žáka se přihlíží k jeho somatotypu. Určení somatotypu žáka může být doplněno o zjištění základních antropometrických údajů (tělesná výška a váha). Při zjišťování těchto údajů postupuje škola v souladu s doporučenou metodikou antropometrických měření.
 • Při zjišťování zlepšení motorických dovedností může škola využít programů, které jsou certifikovány a zaměřeny na oblast zjišťování motorických předpokladů.

 

Při hodnocení žáků se dále přihlíží k těmto kritériím:

 

 • aktivní aplikace pravidel a aktivní účast ve sportovních hrách
 • reprezentace školy ve sportovních soutěžích
 • vlastní aktivita žáka (příprava nástupu, příprava rozcvičky, organizace turnaje pro spolužáky apod. .)
 • dodržování zásad zdravého sportování (vhodný cvičební úbor, pitný režim, bezpečnost při sportu, rozcvičení, zásady fair play)

Celkové hodnocení žáka

Celkové hodnocení žáka se vyjadřuje stupni:

 • prospěl/a s vyznamenáním
 • prospěl/a
 • neprospěl/a

  Žák je hodnocen stupněm:

 • prospěl/a s vyznamenáním = není-li v žádném povinném předmětu hodnocen při celkové klasifikaci stupněm horším než chvalitebným, průměr z povinných předmětů nemá horší než 1,50 a jeho chování je velmi dobré
 • prospěl/a = není-li v žádném povinném předmětu hodnocen při celkové klasifikaci stupněm nedostatečný
 • neprospěl/a = je-li v některém povinném předmětu hodnocen při celkové klasifikaci stupněm nedostatečný

Výsledky práce v zájmových útvarech organizovaných školou se hodnotí těmito stupni:

 • pracoval/a úspěšně
 • pracoval/a

VII.
CELKOVÉ HODNOCENÍ ŽÁKA, OPAKOVÁNÍ ROČNÍKU, SPLNĚNÍ POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

1.   Celkový prospěch žáka zahrnuje výsledky klasifikace z povinných předmětů, povinně volitelných předmětů a chování, nezahrnuje klasifikaci nepovinných předmětů a zájmových útvarů. Stupeň celkového prospěchu se uvádí na vysvědčení.

2.   Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ve všech povinných předmětech s výjimkou předmětů výchovného zaměření stanovených rámcovým vzdělávacím programem a předmětů, z nichž byl uvolněn.

3.   Do vyššího ročníku postoupí i žák prvního stupně, který již v rámci prvního stupně opakoval ročník a žák druhého stupně, který již v rámci druhého stupně opakoval ročník, a to bez ohledu na prospěch tohoto žáka.

4.   Nelze-li žáka pro závažné objektivní příčiny klasifikovat na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho klasifikaci náhradní termín a to tak, aby klasifikace žáka mohla být provedena nejpozději do dvou měsíců po ukončení pololetí. Není-li možná klasifikace ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí neklasifikuje.

5.   Nelze-li žáka pro závažné objektivní příčiny klasifikovat na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho klasifikaci náhradní termín a to tak, aby klasifikace žáka mohla být provedena nejpozději do konce září následujícího školního roku. Do té doby žák navštěvuje podmíněně vyšší ročník, popřípadě znovu opakuje 9. ročník. Žák, který nemohl být klasifikován v náhradním termínu, nebo byl klasifikován nedostatečně, opakuje ročník.

6.   Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti klasifikace v jednotlivých předmětech na konci prvního nebo druhého pololetí, může do tří pracovních dnů ode dne, kdy bylo žákovi vydáno vysvědčení, požádat ředitele školy o komisionální přezkoušení. Je-li vyučujícím daného předmětu ředitel školy, může zákonný zástupce žáka požádat o komisionální přezkoušení krajský úřad.

7. Komisi pro přezkoušení jmenuje ředitel školy, eventuálně krajský úřad. Komise je tříčlenná, tvoří ji předseda, zkoušející učitel, jímž je zpravidla vyučující učitel daného předmětu a zástupce vedení školy. Komise přezkouší žáka neprodleně, nejpozději do 10 dnů od rozhodnutí o konání komisionální zkoušky. 

8.   Žák, který plní povinnou školní docházku, opakuje ročník, pokud na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen. To neplatí o žákovi, který na daném stupni již jednou ročník opakoval; tomuto žákovi může ředitel školy na žádost zákonného zástupce povolit opakování ročníku pouze z vážných zdravotních důvodů.

9.   Ředitel školy může povolit žákovi, který splnil povinnou školní docházku a na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen, povolit na žádost zákonného zástupce opakování ročníku po posouzení jeho dosavadních studijních výsledků a důvodů uvedených v žádosti.

10. Ředitel školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka na žádost jeho zákonného zástupce zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu; zároveň určí náhradní způsob vzdělávání žáka v době vyučování tohoto předmětu. V předmětu tělesná výchova ředitel školy uvolní žáka z vyučování na písemné doporučení registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost nebo odborného lékaře. Na první nebo poslední vyučovací hodinu může být žák uvolněn se souhlasem zákonného zástupce bez náhrady. Na vysvědčení se uvede stupeň „uvolněn“.

 

11.  Žákovi, který se nemůže pro svůj zdravotní stav po dobu delší než dva měsíce účastnit vyučování, stanoví ředitel školy takový způsob vzdělávání, který odpovídá možnostem žáka, nebo mu může povolit vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu. Zákonný zástupce žáka je povinen vytvořit pro stanovené vzdělávání podmínky.

VIII.
KOMISIONÁLNÍ A OPRAVNÉ ZKOUŠKY

Žáci devátých ročníků a žáci, kteří na daném stupni dosud neopakovali ročník, kteří na konci druhého pololetí neprospěli nejvýše ze dvou povinných předmětů s výjimkou předmětů výchovného zaměření, konají opravné zkoušky. Opravné zkoušky jsou komisionální.

 1. Komisi pro přezkoušení žáka jmenuje ředitel školy, eventuálně krajský úřad. Komise je tříčlenná, tvoří ji předseda, zkoušející učitel, jímž je zpravidla vyučující daného předmětu a přísedící. Klasifikační stupeň určí komise většinou hlasů. O komisionální zkoušce se pořizuje protokol. Výsledek přezkoušení oznámí ředitel školy prokazatelným způsobem zákonnému zástupci žáka.
 2. Žák může v jednom dni konat opravnou zkoušku pouze z jednoho předmětu.
 3. Žák koná opravné zkoušky nejpozději do konce příslušného školního roku. Termín stanoví ředitel školy. Nemůže-li se žák dostavit ze závažných důvodů, umožní ředitel školy vykonání opravných zkoušek v náhradním termínu nejpozději do 15. září příslušného roku. Do té doby je žák zařazen do nejbližšího vyššího ročníku, popřípadě znovu do devátého.
 4. Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se nedostavil k opravné zkoušce ve stanoveném termínu, neprospěl.

Chování

Chování žáka je klasifikováno těmito stupni:

 • 1“ – velmi dobré
 • „2“ – uspokojivé
 • „3“ – neuspokojivé

Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy se vždy považují

za závažné zaviněné porušení povinností stanovených zákonem č.561/2004 Sb.

 

Výchovná opatření

Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření. Výchovná opatření může udělit nebo uložit ředitel školy nebo třídní učitel.

Žákovi, který vykazuje kázeňské problémy závažným porušováním školního řádu, lze udělit výchovná opatření k posílení kázně:

 • NTU“ – napomenutí třídního učitele
 • „DTU“ – důtka třídního učitele
 • „DŘŠ“ – důtka ředitele školy

Pokud se jedná o závažný přestupek proti ustanovení školního řádu, nemusí učitel dodržet postupnou škálu kázeňských opatření.

NTU  -  neplnění domácích úkolů, pozdní příchody do školy, drobné porušování školního řádu.

DTU   -   Pozdní příchody do počtu 45 minut za dané období. Opakované zapomínání školních pomůcek a neplnění školních úkolů, opakované pozdní příchody, ojedinělé porušování školního řádu a pravidel společenského chování. Třídní učitel neprodlené nahlásí udělení důtky řediteli školy.

DŘŠ   -  1 - 10 při provedeném šetření dle platných právních předpisů a ustanovení prokázaných neomluvených hodin za pololetí. Opakované porušování školního řádu a pravidel společenského chování. Důtku ŘŠ lze žákovi udělit pouze po projednání pedagogickou radou.

Snížená známka z chování (uspokojivé)   -  od 11 při provedeném šetření dle platných právních předpisů a ustanovení prokázaných neomluvených hodin za pololetí. Závažné porušování školního řádu a pravidel společenského chování. Důvody udělení snížené známky z chování projedná třídní učitel a výchovný poradce s rodiči či zákonnými zástupci žáka.  

Snížená známka z chování (neuspokojivé)     -  od  25 při provedeném setření dle platných právních předpisů a ustanovení prokázaných neomluvených hodin neomluvených hodin za pololetí. Mimořádně závažné porušení školního řádu a pravidel společenského chování. Důvody udělení snížené známky z chování projedná TU a výchovný poradce se zákonnými zástupci žáka. Důvody udělení snížené známky z chování projedná třídní učitel, výchovný poradce a ředitel školy s rodiči či zákonnými zástupci žáka.

Při udělení kázeňského opatření je třídní učitel povinen prokazatelným způsobem informovat zákonného zástupce.

Závažné kázeňské problémy škola projedná na výchovné komisi za přítomnosti zákonného zástupce žáka, třídního učitele, výchovného poradce a ředitele školy.      

U prokázaného záškoláctví je nutné žáka bezprostředně postihnout a ihned prokazatelným způsobem vyrozumět zákonného zástupce žáka. V rámci prevence a ochrany před sociálně patologickými jevy škola též postupuje dle platných předpisů a směrnic a učiní další nezbytná opatření včetně zaslání hlášení příslušným úřadům.

Jednotlivé kázeňské přestupky budou posuzovány individuálně.

IX.
Klasifikace žáků při plnění povinné školní docházky v zahraničí

Klasifikace žáka, který plní povinnou školní docházku v zahraničí se řídí § 18 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů a podle § 38 b) zákona č.561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů. 

X.
Klasifikace žáků se specifickými vývojovými poruchami (dyslexie, dysortografie, dysgrafie, dyskalkulie, dyslalie)

U žáků s vývojovou poruchou klade učitel důraz na ten druh projevu žáka (písemný nebo ústní), ve kterém má předpoklady podat lepší výkon. Při klasifikaci nevychází učitel z prostého počtu chyb, ale z počtu jevů, které žák zvládl. To ale neznamená, že žák s vývojovou poruchou nesmí psát písemné práce nebo být ústně zkoušen. Zákonní zástupci žáků s vývojovou poruchou diagnostikovanou odborným pracovištěm mohou požádat na počátku klasifikačního období o slovní hodnocení. Na slovním hodnocení se dohodnou s třídním učitelem, který tuto skutečnost přenese i na ostatní příslušné vyučující.

Použití slovního hodnocení není pouhé mechanické převádění číselného klasifikačního stupně do složitější slovní podoby. Smyslem hodnocení je objektivně posoudit jednotlivé složky školního výkonu žáka.

Při slovním hodnocení se uvádí:

a)      zvládnutí učiva předepsaného vzdělávacím programem

 • ovládá bezpečně
 • ovládá
 • podstatně ovládá
 • ovládá se značnými mezerami
 • neovládá

 

b)      úroveň myšlení

 • pohotové, bystré, dobře chápe souvislosti
 • uvažuje celkem samostatně
 • menší samostatnost myšlení
 • nesamostatné myšlení
 • odpovídá nesprávně i na návodní otázky

c)      úroveň vyjadřování

 • výstižné, poměrně přesné
 • celkem výstižné
 • nedostatečně přesné
 • vyjadřuje se s obtížemi
 • nesprávné i na návodní otázky

d)      úroveň aplikace vědomostí

 • spolehlivě, uvědoměle užívá vědomostí a dovedností
 • dovede používat vědomosti a dovednosti, dopouští se drobných chyb
 • s pomocí učitele řeší úkoly, překonává obtíže a odstraňuje chyby, jichž se dopouští
 • dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává
 • praktické úkoly nedokáže splnit ani s pomocí učitele

e)      píle a zájem o učení

 • aktivní, učí se svědomitě a se zájmem
 • učí se svědomitě
 • k učení a práci nepotřebuje mnoho podnětů
 • malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty
 • pomoc a pobízení k učení jsou neúčinné

XI.
Hodnocení žáků mimořádně nadaných

Při vzdělávání a hodnocení žáků mimořádně nadaných se škola řídí platnými právními předpisy.

1) Mimořádně nadaným žákem se rozumí jedinec, jehož rozložení schopností dosahuje mimořádné úrovně při vysoké tvořivosti v ce­lém okruhu činností nebo v jednotlivých rozumových oblastech, pohybových, uměleckých a sociálních do­vednostech.

2) Ke vzdělávacím potřebám žáka s mimořádným nadáním se vyjadřuje školské poradenské zařízení.

3) Ředitel školy může přeřadit mimořádně nada­ného žáka do vyššího ročníku bez absolvování před­chozího ročníku na základě zkoušky před komisí, kte­rou jmenuje ředitel školy.

Komise je nejméně tříčlenná a tvoří ji vždy:

a) předseda, kterým je zpravidla ředitel školy nebo jím pověřený učitel,

b) zkoušející učitel, jímž je vyučující předmětu dané vzdělávací oblasti,                        v prvním až pátém ročníku zá­kladního vzdělávání vyučující daného ročníku,

c) přísedící, kterým je učitel vyučující předmětu dané vzdělávací oblasti.

Termín konání zkoušky stanoví ředitel školy v dohodě se zákonným zástupcem žáka nebo se zleti­lým žákem. Není-li možné žáka ze závažných důvodů ve stanoveném termínu přezkoušet, stanoví ředitel školy náhradní termín zkoušky.

Žák může v 1 dni skládat jen 1 zkoušku.

Ředitel školy stanoví obsah, formu a časové rozložení zkoušky s ohledem na věk žáka. Zkouška ověřuje vědomosti a dovednosti umožňující žákovi plynulý přechod do vyššího ročníku a je zaměřena na jednotlivý předmět nebo vzdělávací oblast.

Výsledek zkoušky určí komise hlasováním. V případě rovnosti hlasů rozhodne hlas předsedy.

O zkoušce se pořizuje protokol, který je sou­částí dokumentace žáka.

Ředitel školy sdělí výsledek zkoušky prokaza­telným způsobem rodiči či zákonnému zástupci žáka.

4) Za neabsolvovaný ročník nebude žákovi vy­dáno vysvědčení. V následujících vysvědčeních se na zadní straně uvede, které ročníky žák neabsolvoval.

XII.
Hodnocení žáků individuálně vzdělávaných

Hodnocení žáků plnících povinnou školní docházku formou individuálního vzdělávání (§41 zákona č. 561/2004) probíhá na základě přezkoušení jednou za každé pololetí příslušného školního roku.

Termín a místo přezkoušení stanoví ředitel školy. Nemůže – li se žák k přezkoušení dostavit, je jeho zákonný zástupce povinen tuto skutečnost řádně oznámit škole. Ředitel školy poté stanoví náhradní termín přezkoušení tak, aby proběhlo nejpozději do dvou měsíců po skončení příslušného pololetí.  

Přezkoušení provádí vyučující 1. stupně školy, za přítomnosti ředitele školy a zákonného zástupce žáka.

Přezkoušení se koná z předmětů zahrnutých do učebního plánu příslušného ročníku.

Před přezkoušením nebo v jeho průběhu je žák povinen předložit portfolio svých prací za příslušné pololetí. Portfolio musí zahrnovat předměty dané učebním plánem příslušného ročníku. Během přezkoušení prezentuje žák své portfolio, znalosti a dovednosti, které za uplynulé období získal. Zkoušející mohou klást doplňující otázky k prezentaci žáka, kterými ověří úroveň získaných znalostí a vědomostí.

V předmětech hudební výchova a tělesná výchova je pro hodnocení dostačující docházka do zájmových útvarů s hudebním, sportovním zaměřením.

Na základě výsledků přezkoušení je žák ohodnocen klasifikačním stupněm v každém předmětu zařazeném do učebního plánu.

Na základě žádosti zákonného zástupce žáka může být žák hodnocen slovním hodnocením.

Absence žáka ve vyučování se na vysvědčení neuvádí.

Na konci 1. pololetí je žákovi vystaven výpis z vysvědčení, na konci 2. pololetí obdrží žák vysvědčení.