Navigace

Obsah

Minimální preventivní program

 

PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY DEŠTNÉ V ORLICKÝCH HORÁCH

ŠKOLNÍ ROK 2014 – 2015

 

Vypracovala: Mgr. Eva Kleinerová, školní metodik prevence

 

Popis současného stavu problematiky

a) Stav školy z hlediska patologických jevů, zaměření školy

Základní škola   Deštné v Orlických horách se nachází v  chráněné krajinné oblasti Orlických hor. Polohou a velikostí (kolem 600 obyvatel) nepatří k nejohroženějším lokalitám vzhledem k výskytu rizikového chování. I zde jsou ale patrny známky rizikového chování mezi mladou populací. Je zde větší tolerance ke kouření a požívání alkoholických nápojů. Pozitivní stránkou školy je nižší počet žáků a z toho vyplývající fakt, že se navzájem všichni dobře znají.

 

Počty žáků: Deštné v O. h. 70 (devět ročníků v sedmi třídách)

1. stupeň 40 žáků, 2. stupeň 30 žáků

 

Deštné v O. h.:

I. třída – 1. ročník

II. třída – 2. a 5. ročník

III. třída – 3. a 4. ročník

6.– 9. ročník je samostatný.

 

Zřizovatelem školy je obec Deštné v Orlických horách.

Ředitelem školy je Mgr. Michal Dusílek, výchovnou poradkyní Mgr. Lenka Hepnarová

Ve škole je zaměstnáno 22 pedagogických i nepedagogických pracovníků.

Do školy dojíždějí žáci z přilehlých obcí (Bačetín, Olešnice v O. h., Ošerov, Kounov, Sedloňov, Orlické Záhoří, Uhřínov).

 

b) Stav dětí ve vztahu k rizikovému chování

Průměrný počet žáků ve třídách je sedm. Výhodou nižšího počtu žáků je možnost vytvářet silnější pozitivní vazby mezi žáky navzájem a mezi žáky a učiteli. Další výhodou je větší prostor pro individuální práci s žáky. Menší počet žáků je také dobrým předpokladem pro snazší odhalení rizikového chování.

Ve škole je několik dětí pocházejících z méně podnětného rodinného prostředí, a jeden žák z DD. Z rizikového chování se u nás vyskytuje nekázeň, vulgarita, skrytá forma šikany, kouření, konzumace alkoholu, neschopnost/nechuť využívat volnočasové aktivity nebo nevhodné využívání volného času.

Ve školním roce 2012/2013 byla využita spolupráce s organizací ProstorPro z Hradce Králové, která pracovala s kolektivy žáků 7. a 8. třídy. Intervence zahrnovala samozřejmě práci s pedagogy a vedením školy. Dále škola využila spolupráci s PPP Rychnov nad Kněžnou konkrétně s Mgr. Zdeňkou Ženatovou.

Informovanost pracovníků školy a plnění PP zajišťuje metodička prevence, které v práci pomáhá preventivní tým ve složení:

Mgr. Lucie Havrdová

Mgr. Lenka Hepnarová

Mgr. Martin Kapucián

Mgr. Jana Kapuciánová

Mgr. Jana Rémišová

 

Cíle programu

K  cílům primární prevence patří:

 • zvýšení odolnosti dětí vůči projevům rizikového chování,
 • systematické působení na žáky a jejich výchova ke zdravému životnímu stylu,
 • podpora vlastních aktivit žáků a rozvoj jejich sociálně komunikativních dovedností a zdravého sebevědomí,
 • vedení žáků ke smysluplnému využívání volného času,
 • odstraňování nevhodného chování mezi žáky,
 • výchova dětí proti intoleranci, rasismu a xenofobii,
 • zapojení celého pedagogického sboru do systému prevence,
 • pomoc dětem a rodičům, kteří musejí řešit problémy související se sociálně patologickými jevy,
 • posilování pozitivní vazby žáků ke škole.

a) dlouhodobé

 • změnit povědomí širší veřejnosti o škole
 • otevřenost školy
 • změnit postoj žáků ke škole (být hrdý na svou školu)
 • změnit klima ve třídách (posilovat pozitivní vazby mezi žáky navzájem a mezi učitelem a žákem)
 • snížení procenta dětí s problémovým chováním
 • vedení k toleranci jiných názorů
 • neformální třídní schůzky

b) střednědobé

 • zlepšit komunikaci s rodiči, zapojit rodiče do aktivit pořádaných školou
 • práce s pedagogy (jednota v přístupu k žákům, vzdělávání pedagogů)
 • aktivizovat žáky k vytváření příjemného prostředí školy zejména posilováním vazeb učitelů k žákům
 • efektivně naplňovat třídnické hodiny
 • jednotnost v udělování sankcí
 • preventivní aktivity proti šikaně, kyberšikaně, kouření, alkoholu, záškoláctví, rasismu

c) krátkodobé

 • vést rodiče k otevřené komunikaci zapojením do školních aktivit
 • uspořádání předvánočního vystoupení všech žáků
 • intenzivní práce v třídních kolektivech za přítomnosti třídního učitele a ŠMP (v třídnických hodinách)
 • udržení funkce schránky důvěry
 • snížení agresivního chování mezi žáky
 • vedení žáků k efektivnímu využívání volného času
 • uvést do praxe supervizní setkání

 

Vymezení cílové populace

Jednotlivé aktivity primární prevence jsou zaměřeny na všechny žáky 1.- 9. ročníku naší školy, se zvláštním přihlédnutím k dětem ze sociálně slabšího či málo podnětného rodinného prostředí, k dětem s nedostatečným prospěchem a s některými typy specifických vývojových poruch chování.

Metodik prevence poskytuje rady a pomoc v oblasti sociálně patologických jevů všem pedagogickým i nepedagogickým zaměstnancům školy a také rodičům žáků. Do systému jsou zapojeni i rodiče, zvláštní pozornost je věnována rodičům žáků ze tříd, kde se vyskytly negativní jevy jako šikana, výskyt návykových látek, apod.

 

Navržený způsob realizace, metody a formy jakými budou dílčí aktivity řešeny

 • pravidelná setkání preventivního týmu
 • individuální konzultace všech učitelů s metodikem prevence
 • v rámci třídnických hodin hry na podporu prosociálních vztahů i sebeprosazování (obhajoba vlastního názoru, tolerance názoru druhého)
 • skupinová práce ve třídách
 • možnost využití schránky důvěry
 • sportovní hry (nespecifická prevence)
 • projekty: Noc s Andersenem, Noc s tradicemi, Noc plná dobrodružství, Kulinářská noc, Adventní dílny.
 • samostatná práce žáků (výtvarné práce, slohové práce na dané téma, referáty)
 • besedy s odborníky (policie, kurátor)

 

První stupeň

 •  realizaci PP ve spolupráci s metodičkou prevence zajišťují třídní učitelky
 • pro realizaci cílů PP jsou používány různé metody práce, např. skupinová práce, diskuse, výklad učitele, besedy, projektová výuka, sociální hry, využívání prvků dramatické výchovy aj.
 • pozornost negativním sociálním jevům se věnuje zejména předmět prvouka, přírodověda, čtení a tělesná výchova
 • k probíraným tématům patří: vztahy ve třídě a mezi lidmi obecně, šikana, styk s cizími lidmi a bezpečnost dětí, rasismus, krádeže, vandalismus, kouření a pití alkoholu, ochrana vlastního zdraví a chování k postiženým lidem aj.
 • v třídnických hodinách se vyučující zabývají posilováním pozitivních vztahů v dětském kolektivu, spolupráce mezi dětmi, rozvíjení vzájemné tolerance
 • v třídnických hodinách žáci společně s vyučujícím stanoví pravidla soužití mezi učiteli a žáky a budou je dodržovat
 • výlety, exkurze, sportovní a kulturní akce – posilují prožitkovou formou soudržnost mezi dětmi
 • děti se učí vyjadřovat vlastní názor a naslouchat druhým
 • učí se jak a s kým trávit volný čas, škola dětem nabízí různé kroužky
 • účast v soutěžích
 • programy externistů zaměřené na osobnostní a sociální výchovu a sociálně patologické jevy
 • možnost využít schránku důvěry, která je ve škole umístěna

 

Druhý stupeň

 •  realizaci PP ve spolupráci s metodičkou prevence zajišťují třídní učitelé
 • podobně jako na prvním stupni využíváme různé metody práce – viz výše
 • akce zaměřené na zvyšování právního povědomí – besedy s Policií ČR
 • účast v soutěžích různého typu
 • exkurze, výlety, kulturní a sportovní akce
 • přednášky a besedy věnované zdravému životnímu stylu, sexuální výchově a intoleranci
 • bohatá nabídka kroužků a volnočasových aktivit
 • programy externích organizací zaměřené na osobnostní a sociální výchovu a sociálně patologické jevy
 • možnost využívat školní schránku důvěry a konzultačních hodin výchovné poradkyně a metodičky prevence

 

Pedagogickému sboru je k dispozici:

 • poradenství třídním učitelům a ostatním pedagogům i nepedagogickým pracovníkům formou konzultací
 • pomoc při diagnostikování žáků a třídy
 • pomoc při řešení přestupků žáků a dávání podnětů k možné nápravě
 • pomoc při organizování akcí zaměřených na prevenci sociálně patologických jevů
 • koordinaci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
 • pomoc při náznacích syndromu vyhoření

 

Rodičům a veřejnosti je k dispozici:

 • pravidelné informace o chování dětí v rámci konzultačních hodin
 • možnost individuálních konzultací o problémech dětí
 • informace o sociálně patologických jevech formou letáků a jiné literatury
 • v případě zájmu možnost zajištění besedy či semináře s odborníkem na dané rizikové chování

 

Měření efektivity programu

Měření efektivity programu bude prováděno těmito formami:

 • sběrem dat – dotazníky, ankety
 • individuálními rozhovory se žáky o jednotlivých akcích a programech, společné rozhovory
 • hodnocení jednotlivých aktivit v  pedagogickém sboru
 • výsledky měření budou uvedeny v hodnotící zprávě, která je součástí výroční zprávy školy

 

Rámcový časový harmonogram

Na následujících stránkách má každá třída svůj vlastní plán primární prevence, který se skládá z těchto dílčích položek:

 • primární prevence / PP / interní – třídnické hodiny, práce ve třídě
 • PP interní – výuka
 • PP externí – vstup dalších subjektů
 • volnočasové aktivity
 • akce školy /AŠ/ interní
 • akce školy externí – mimo školu
 • včasná intervence

 


 

PRIMÁRNÍ PREVENCE                     TŘÍDA: 1.                  ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

MĚSÍC PP interní PP interní – výuka PP externí Volnočasové aktivity Akce školy – interní Akce školy – externí Včasná intervence
září Koheze třídy NS – Naše třída, jsem školákČJ – Pravidla společného soužití ve škole adaptační výjezd        
říjen       Začínají kroužky      
listopad   NS – U nás doma, vztahy v rodině     Adventní dílny1.ročník školního dne úsměvů    
prosinec   NS – Vánoce       Předvánoční výlet  
leden   NS – Spolužáci, kamarádi       Divadlo jednoho herce HK  
únor   NS režim dne, životospráva     Karneval v ŠD    
březen   NS – dopravní značky          
duben   NS – Rodinné oslavy     Pálení čarodejnic Divadlo RK  
květen   NS – Člověk ve společnosti, Já mezi kamarády   Končí kroužky      
červen   NS – bezpečnost při letních radovánkách     Ekotýden Den dětí  

 

PRIMÁRNÍ PREVENCE                    TŘÍDA: 2.,5.                         ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

MĚSÍC PP interní PP interní – výuka PP externí Volnočasové aktivity Akce školy – interní Akce školy – externí Včasná intervence
září Koheze třídy Pomoc v nesnázích adaptační výjezd        
říjen   2. NSVztahy ve třídě, v rodině5. NSZdravá výživa   Začínají kroužky Halloween v ŠD Divadlo  
listopad   3. NS – Co nás baví, zájmové kroužky, koníčky, budoucí povolání     Adventní dílny1.ročník školního dne úsměvů Divadlo  
prosinec   5. NSNávykové látky a zdraví       Rozsvěcení vánočního stromuPředvánoční výlet  
leden   2. NS – zimní sporty5. NS Stresové situace a jak jim předcházet.       Divadlo jednoho herce HK  
únor   2., TV – Lyžařský výcvik     Karneval v ŠD    
březen   2. NS – Dodržování základníchhygienických návyků5. NS – bezpečnost na silnici          
duben   2. NS Osobní bezpečí       Divadlo RKPálení čarodějnic  
květen   5. NSRespektuj ochranu vlastnictví   Končí kroužky      
červen   2., 3. NS – bezpečnost při letních radovánkách     Ekotýden Den dětí  

 

PRIMÁRNÍ PREVENCE                     TŘÍDA: 3., 4.               ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

MĚSÍC PP interní PP interní – výuka PP externí Volnočasové aktivity Akce školy – interní Akce školy – externí Včasná intervence
září Koheze třídy 3. NS – pravidla slušného chování a soužití ve třídě Adaptační výjezd        
říjen 3. PP Úvod do programu Kočičí zahrada 4. NS – demokracie   Začínají kroužky Halloween v ŠD    
listopad         Adventní dílny1.ročník školního dne úsměvů    
prosinec   3. NS – Vánoce, rodinné oslavy       Rozsvěcení vánočního stromuPředvánoční výlet  
leden   3. NS – zimní sporty       Divadlo jednoho herce HK  
únor   TV – Lyžařský výcvik     Karneval v ŠD    
březen   4. NS – bezpečnost na silnici          
duben   4. NS – vycházky do přírody       Divadlo RKPálení čarodějnic  
květen   3. NS – Naše zdraví; odlišnosti věku, pohlaví, volnoč. aktivity   Končí kroužky      
červen   3. NS bezpeč. při letních radovánkách4. NS Člověk a jeho zdraví prev. u. náv. lát       Den dětí  

              

PRIMÁRNÍ PREVENCE                       TŘÍDA: 6.                                ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

MĚSÍC PP interní PP interní – výuka PP externí Volnočasové aktivity Akce školy – interní Akce školy – externí Včasná intervence
září Zahájení třídnických hodin, koheze třídy TV-zdravý živ.stylOV-školní řád          
říjen   Ov – spolupráce ve skupiněD – vzájemná pomoc mezi spolužáky   Začínají kroužky      
listopad   Ov – pravidla chování ve skupině     Adventní dílny1.ročník školního dne úsměvů Cesta do Číny – přednáška manželů Hepnarových  
prosinec Beseda s Policií ČR Ov – sebereflexe          
leden   Aj – charakteristika osobnostiTv Lyžařský výcvik          
únor   D – demokratické principy soužití ve skupině     Karneval v ŠD    
březen   Ov – vlastní názor ve skupině, vlastní individualita          
duben   D – role násilí ve společnosti          
květen   Ov demokratické principy rozhod. ve skupině   Končí kroužky      
červen           Školní výlet  

                

PRIMÁRNÍ PREVENCE             TŘÍDA: 7.                                 ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

MĚSÍC PP interní PP interní – výuka PP externí Volnočasové aktivity Akce školy – interní Akce školy – externí Včasná intervence
září Zahájení třídnických hodin, adaptační výjezd TV-zdravý životní styl          
říjen       Začínají kroužky      
listopad   Čj – spolupráce ve skupiněNj – spolupráce ve skupině – získávání informací o spolužácíchOV-vztahy ve skupinách,šikana,sex.zneužívání     Adventní dílny1.ročník školního dne úsměvů Cesta do Číny – přednáška manželů HepnarovýchFlorbalový turnaj  
prosinec Beseda s Policií ČR Nj – přátelé, zájmy          
leden   Čj – příklady z literatury – „principy rytířství“Ov – vliv médií na vlastní rozhodováníTv – Lyžařský výcvik          
únor   Čj – trubadúr, vztah mezi pohlavími     Karneval v ŠD Lyžařský výcvikExkurze- volba povolání  
březen     Jak chceš žít        
duben   Ov – rizikové chování ve společnosti (vandalismus apod.)          
květen   Ov – zdravý způsob života, denní režim, životospráva   Končí kroužky      
červen           Školní výlet  

                           

PRIMÁRNÍ PREVENCE                     TŘÍDA: 8.                                 ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

MĚSÍC PP interní PP interní – výuka PP externí Volnočasové aktivity Akce školy – interní Akce školy – externí Včasná intervence
září Zahájení třídnických hodin OV-sebepoznávání       Loučení s létem – pohádkový les  
říjen Dny pro kolektiv 8. třídy     Začínají kroužky      
listopad   Čj – charakterové vlastnosti literárních postav – (Lakomec…)     Adventní dílny1.ročník školního dne úsměvů Florbalový turnaj  
prosinec Beseda s Policií ČR Ov – rizika spojená se sexuálním chováním       Florbalový turnaj dívky  
leden   RV-duševní hygienaTv – Lyžařský výcvik          
únor   RV-zdravá výživaČj – příklady negativního i pozitivního chování literárních hrdinů     Karneval v ŠD    
březen   RV-návykové látkyOv –demokratické principy ve spol.          
duben   OV-právo, protipráv.jednání          
květen   Př – sex.výchovaOV- osobní bezpečí Beseda-sex.výchova Končí kroužky      
červen   Př – zdravá životospráva       Školní výlet  

                               

PRIMÁRNÍ PREVENCE              TŘÍDA: 9.                                 ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

MĚSÍC PP interní PP interní – výuka PP externí Volnočasové aktivity Akce školy – interní Akce školy – externí Včasná intervence
září Zahájení třídnických hodin RV, OV-chování,rodina,volba povolání       Loučení s létem-Pohádkový les  
říjen       Začínají kroužky   Klicperovo divadlo  
listopad   TH,RV – rozvoj osobnostiČj – vyjádření vlastního názoru v souladu s etickými pravidly chování ve spol. a respektování odlišných stanovisekD – extrémismus     Adventní dílny1.ročník školního dne úsměvů Cesta do Číny – přednáška manželů HepnarovýchNávštěva Úřadu práceFlorbalový turnaj  
prosinec Beseda s Policií ČR RV – péče o zdraví, duševní hygiena     Naše statistické vánoce Florbalový turnaj dívky  
leden   OV – multikultura,RV-zdravá výživaČj- samostatné zamyšlení se nad problematickou situací, posouzení z různých úhlů pohleduTv – Lyžařský výcvik       Klicperovo divadlo  
únor   RV – zdraví a pohybová aktivita     Karneval v ŠD Klicperovo divadlo  
březen   OV-zdravý životní styl RV-sexuální výchova          
duben   D – holocaustČj – lidské osudy za 2. Sv. války       Klicperovo divadlo  
květen   OV – návykové látky   Končí kroužky      
červen   OV – osobní bezpečí          


Supervize programu

PhDr. Helena Vrbková, psycholog, lektor, supervizor, garant KVP I. (komplexní výcvik preventistů), ředitelka o. s. Život bez závislostí

Mgr. Josef Forman, školní psycholog, ředitel základní školy 3 ZŠ Most, lektor KVP I.

Supervize probíhá formou konzultací písemných i osobních na výcviku KVP I.

Spolupráce s jinými organizacemi

Dagmar Serbousková, protidrogová koordinátorka ZÚ RK

Milan Šána – sociální kurátor OSPOD MěÚ RK

PhDr. Nora Martincová, PPP RK

JUDr. Z. Hlaváček, Policie ČR

Mgr. Naďa Martincová, Úřad práce v RK

Mgr. Zdena Ženatová, metodička prevence PPP RK

o.s. Prostorpro HK

 

MPP byl zpracován na základě těchto dokumentů:

 • Metodický pokyn MŠMT ČR k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže
 • Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení
 • Spolupráce předškolních zařízení, škol a školských zařízení s Policií ČR při prevenci a vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži páchané
 • Metodický pokyn MŠMT ČR k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance
 • Vyhláška č. 116/2011 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
 • Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu MŠMT na období 2010 – 2014
 • Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 – 2018
 • Strategie prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR na léta 2012 – 2015 .
 • Tento program vychází z metodického pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení č. j. 24 246/2008-6 a je součástí Minimálního preventivního programu naší školy.

V souladu se školním vzdělávacím programem a minimálním preventivním programem naší školy jsou děti vedeny ve všech předmětech k odmítání všech projevů intolerance, rasismu, nacionalismu a xenofobie.

Ve vyhrazené dny a na požádání je umožněna dětem návštěva školní knihovny, po vyučování děti navštěvujízájmové kroužky. Škola pro žáky organizuje návštěvy divadelních představení, exkurze, školní výlety, umožňuje jim účast na sportovních soutěžích. Za důležitou považujeme i činnost školního parlamentu.

V případě, že se šikana ve škole objeví, jsou zainteresovaní rodiče neprodleně informováni o kauze a chování jejich dítěte.

 

Společné postupy– škola zvládne vyřešit situaci vlastními silami.

Při podezření na šikanování, případně po oznámení žáků či rodičů.

 

Postup v případě, že jde o počáteční stádia šikanování (1. – 2. stádium)

V našich podmínkách poskytujeme informace o dění ve škole a chování žáků prostřednictvím pravidelných třídních schůzek.

 

Spolupráce s rodiči

Kdykoliv v případě potřeby mohou žáci i jejich zákonní zástupci konzultovat své problémy s výchovnou poradkyní a metodičkou prevence. Usilujeme o vytvoření důvěryhodného poradenského školního centra, v němž jsou žákům poskytovány individuální, skupinové a komunitní služby. Se závažnějšími případy šikany pomáhají s řešením pracovníci PPP Rychnov nad Kněžnou a neziskových organizací zabývajících se prevencí, se kterými spolupracujeme. Seznam těchto zařízení je uveden v bodě 9.

 

Školní poradenské služby a spolupráce se specializovanými institucemi

Během přestávek je ve všech prostorách, kde se žáci pohybují, zajištěn dozor. Žáků si pochopitelně všímají i ti učitelé, kteří zrovna dozor nekonají. Žákům je také k dispozici schránka důvěry, umístěná u ředitelny

Preventivní program by se měl stát přirozenou součástí života dětí v celé škole a ve všech činnostech, které škola pořádá a zodpovídá za ně.

 

Prevence ve školním životě mimo vyučování

Učitelé se snaží vyhnout technikám a metodám, které neúčelně vytvářejí či zvyšují napětí mezi žáky. Příkladem může být veřejné vyhlašování písemných prací, srovnávání jednotlivých žáků a tříd, ironizování a zesměšňování žáků pro jejich výkon, vzhled. Učitel sám často slouží dětem jako vzor chování, proto by se měl vyvarovat nenaplněných hrozeb, častého křiku. Neměl by vytvářet stresové prostředí pro učení.

Užitečné je i zapracování tématu prevence šikanování do vzdělávacího procesu. Nabízejí se různé články v čítankách – literární výchova, různá témata v občanské výchově a dějepise. Důležitá je i zainteresovanost učitelů tělesné výchovy, kde může díky orientaci na fyzický výkon dětí, docházet k počátečním projevům šikany.

 

Prevence ve výuce

Důležitým krokem v rámci programu je zmapování konkrétní situace na škole. Na začátku školního roku bude anketou provedeno šetření od čtvrté do deváté třídy, ve které děti mohou zpětně hodnotit své vztahy se spolužáky za minulý školní rok. Tady je důležitá práce třídních učitelů, kteří si všímají zejména vyčleněných dětí. Navázat můžeme také na spolupráci s neziskovými organizacemi, které u nás v minulém školním roce prováděly primární prevenci a vycházet z jejich závěrečných zpráv a hodnocení.

 

Mapování situace

Za realizaci a evaluaci tohoto programu je zodpovědný ředitel školy. Vypracováním programu byl pověřen ŠMP, který spolupracuje s preventivním týmem, ve kterém, kromě výše zmíněných osob, jsou ještě po jednom zástupci pedagogů z prvního a druhého stupně a výchovná poradkyně. Na realizaci se podílejí všichni pedagogičtí pracovníci.

 

Kdo je zodpovědný za realizaci programu, kdo se na něm podílí

Škola má povinnost předcházet všem náznakům násilí a šikanování a již probíhající řešit. Každý pedagogický pracovník má vědět, jak rozpoznat šikanu. Pokud má nějaké pochybnosti, je dobré konzultovat případ s výchovnou poradkyní či metodičkou prevence na naší škole. (Znaky šikany jsou popsány v závěru tohoto programu – Příloha 1.) V rámci možností, zejména finančních, budou pedagogové společně i individuálně proškolováni a vzděláváni, důležité jsou zejména oblasti práce třídního učitele a skupinových metod práce.

 

Co je a co není šikanování

Šikanování je jev, který se vyskytuje při společné výchovně vzdělávací činnosti. Často jde o jednání skryté, a proto velmi těžce rozpoznatelné. Cílem tohoto programu je vytvořit ve škole bezpečnou, respektující a spolupracující komunitu, do které patří nejen žáci, ale i pedagogové a nepedagogičtí zaměstnanci.

 

Cíl programu

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DEŠTNÉ V ORLICKÝCH HORÁCH

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ – ŠKOLNÍ ROK 2012 – 2013

 • Rozhovor s agresorem – provedeme zápis
 • Zajistíme ochranu oběti – zvýšená pozornost ve škole, zpřísnění dozorů,..
 • Pozor na konfrontování oběti s agresorem! Nikdy takto nepostupujeme
  • Konfrontujeme své zjištění s ostatními kolegy
  • Oznámíme jev výchovné poradkyni, metodičce prevence a vedení školy, odhadneme stádiumšikanování a konzultujeme další postup
  • Provedeme rozhovor s informátory – ten, kdo na šikanování upozorní, kamarád, spolužák… – provedeme zápis!
  • Chráníme zdroj informací a obsah sděleného!
  • Porovnáme, co jsme se dozvěděli
  • Provedeme rozhovor s obětí – pozor: neslibovat, co nemůžeme splnit! – sepíšeme zápis
  • Nalezneme vhodné svědky – důležití jsou žáci, kteří sympatizují s obětí, můžeme je vyslechnout individuálně, nebo je konfrontovat (např. při protichůdných informacích)
 • Informujeme rodiče oběti i agresorů, pozveme je do školy k jednání – ne v jednom dni a ve stejnou dobu!
 •  Zorganizujeme výchovnou komisi s rodiči agresora – pozveme zákonné zástupce písemně, seznámíme je s problémem a s postojem školy k takovému typu chování, probereme možnost nápravy chování dítěte a možná řešení ze strany zákonných zástupců a školy, domluvíme se na časovém horizontu, během kterého budeme věc monitorovat, a na zpětné kontrole, upozorníme rodiče na důsledky chování dítěte, zhotovíme zápis!, v zápise by mělo být uvedeno, že ZZ souhlasí s navrhovanými řešeními, v případě, že je agresorů víc, jednáme se zákonnými zástupci jednotlivě
 • Zorganizujeme setkání se zákonnými zástupci oběti – sdělíme jim, co jsme zjistili a jaké jsou závěry šetření, dohodneme se na časovém horizontu pro sledování nápravy situace a na spolupráci při ochraně oběti
 • Práce se třídou – vysvětlíme třídě, co se stalo, poukážeme na nebezpečí a důsledky šikany, pracujeme na nastavení pravidel chování ve třídě a na tvorbě bezpečného klimatu ve třídě, informujeme o případném potrestání agresorů, třídu neustále sledujeme
 • Výchovná opatření – doporučíme všem zúčastněným návštěvu specializovaného pracoviště (PPP, SVP, zdravotnická zařízení)
 • Další výchovná opatření – lze využít celé škály běžných výchovných opatření (od důtky třídního učitele po snížení známky z chování o dva stupně)

 

Postup v případě, že jde o projev pokročilé šikany (3. – 5. stádium)

– škola požádá o pomoc odborníky zvenku

 •  Odhadneme závažnost šikany (podle závažnosti a četnosti agresivních projevů, podle doby, po kterou šikanování probíhá, podle počtu obětí a agresorů,…)
 • Zajistíme bezpečnost oběti a informátora
 • Oznámíme vše vedení školy, výchovné poradkyni a metodičce prevence
 • Provedeme rozhovor s informátory a s obětí a zdokumentujeme údaje a případné důkazy (např. nemažeme výhrůžné sms – slouží jako důkazní materiál)
 • Pokud šikanování naplnilo skutkovou podstatu trestného činu, ředitel školy oznámí tuto skutečnost Policii ČR a orgánu sociálně právní ochrany dítěte (bylo ohroženo bezpečí a zdraví žáka)
 • Informujeme zákonné zástupce zúčastněných
 • Kontaktujeme externí zařízení, které nám může poskytnout odborníka na vyšetřování šikany
 • Poskytneme tomuto odborníkovi dosavadní dostupné informace a zajistíme organizační podmínky vyšetřování
 • Dále pokračujeme v monitorování ochrany oběti a informátora
 • Zajistíme jednání výchovné komise, která se usnese na dalších výchovných opatřeních – viz první postup
 • Práce se třídou – viz prní postup

 


 

Příloha 1

Znaky šikany

Šikanování se vyznačuje: soustavností, jednosměrností (ale může být více obětí), opakováním ataků, stupňovitostí, samoúčelností agrese, nepříjemnými útoky, záměrností, nepoměrem sil, bezmocností oběti, v délce tří měsíců.

 

Formy šikany

Fyzická (fyzické napadání, útoky)

Psychická (slovní, písemné ataky)

 

Stádia šikany

1. stádium (ostrakismus)

Jedná se o etapu vzniku počátků šikany. Stačí, aby se ve třídě objevily méně oblíbené děti, „obětní beránci”, „černé ovce”, outsideři. Stačí, aby učitel častěji vytýkal žáku některé jeho slabiny, neschopnost, snižoval jeho autoritu, dotýkal se slovně nevhodně jeho osoby. Takové děti se okamžitě dostanou na chvost skupiny a začnou zakoušet první, sice mírné, převážně psychické formy násilí. Jsou to různé legrácky, intriky, pomluvy. Ostatní se s ním nebaví, odstrkují jej, povyšují se nad ním, baví se na jeho účet. Takový žák začíná přijímat roli utlačovaného, odstrkovaného, nedokáže se účinně bránit. Tento první stupeň je velice těžko pozorovatelný. Učitel by měl mít pro tyto projevy vytříbený cit a měl by umět rozlišit skutečný vtip od zlého úmyslu.

2. stádium

Je charakteristické tím, že psychický nátlak přerůstá ve fyzickou agresi, přitvrzuje se manipulace s obětí. Agresor v této etapě vstřebává zážitek jak chutná moc, jaké uspokojení mu přináší to, když bije, týrá, ponižuje. Nereaguje-li v tomto stádiu pozitivní jádro skupiny, třídy, neexistují-li kamarádské vztahy, záporný vztah k násilí,

pozitivní morální vlastnosti, pak dochází k prolomení posledních morálních zábran a šikana se rozjíždí ve větším rozsahu.

3. stádium

Rozhodující stadium. Existuje stále možnost vzniku silné pozitivní skupiny, která by oslabila vliv tvořícího se „úderného jádra”. Pokud tato silná pozitivní skupina nezasáhne, pak tažení tyranů přechází do dalších fází. K agresorům se přidají další jednotlivci. Cílem tohoto „úderného jádra” budou stále ti nejslabší, ti nejníže postavení.

4. stadium

Šikana se rozjíždí v plném rozsahu. Působení agresorů je tak silné, že jejich normy přejímá celá skupina. Klást odpor v této fázi se již nedá. I mírní a ukáznění žáci se začínají chovat krutě, aktivně se zúčastňují týrání spolužáka. I oni prožívají pocit uspokojení z ponížení, bolesti a útrap toho druhého, slabšího. Dělají to proto, aby oni sami se nestali tím týraným. Vliv pedagogů na chování takové skupiny – třídy je minimální, případně zprostředkovaný přes „vůdce”, „kinga”.

5. stadium

Zpravidla se na základní škole nestačí vytvořit, je to spíše záležitost věznic, výchovných ústavů, případně středních škol. Jeho charakteristickým znakem je to, že agresoři jsou chápáni a uznáváni jako „vůdci”, „kingové”, „otrokáři”, „ apod. Oběti jsou vnímány jako „podlidi”, „poddaní”, „nevolníci”, „otroci”. Vůdce tyranů zaujímá vedoucí místo, rozhoduje o všem, co se ve skupině děje. Nejhorší je – jestliže je tímto vůdcem žák s výborným prospěchem, ochotně pomáhající pedagogovi, žák mající podporu třídního učitele, protože „on přece všechno spolehlivě zařídí”. Oběť v tomto stadiu utíká do nemoci, má mnoho absencí, často i neomluvených, vyhýbá se škole a v nejhorším případě končí psychickým zhroucením nebo pokusem o sebevraždu.