Navigace

Obsah

Školní vzdělávací program MŠ

Zde ke stažení

Mateřská škola Deštníček

„S Rampušákem a Kačenkou vesele“

Naše životy v srdci Orlických hor od pradávna střeží postavy Rampušáka, vládce zimy, a Kačenky, která nás přivítá vždy s nadcházejícím jarem a vede nás až do podzimu.

Dovolili jsme si je tedy požádat, zda by naše děti nedoprovázeli při jejich prvních vzdělávácích krůčcích v průběhu celého roku. Protože se jedná zejména o strážce naší krásné chráněné přírody, zaměřuje se naše výuka hlavně na pobyt venku.

Náš vzdělávací program obsahuje deset různých témat odvíjejících se od jednotlivých ročních období. Na začátku roku nás ve školce přivítají Rampušák s Kačenkou společně a seznámí děti s novými kamarády, prostředím školky a nejbližším okolím. Přes zimu nám vévodí král hor Rampušák, starající se o to, aby byly děti řádně seznámeny s radostmi i starostmi zimního času. S příchodem jara jej vystřídá Kačenka se svojí jarní zahrádkou, zvířátky a jarními svátky. Připraví pro své posluchače co nejvíce her a výletů po místních rozkvetlých loukách a poučí je, jak se o takové království starat.

Rampušák s Kačenkou mají především zájem o to, aby vývoj našich dětí probíhal rovnoměrně po všech stránkách. Snaží se předávat nové informace, dovednosti formou hry a zábavy, upevnit v dětech povědomí o důležitosti rodiny, tradicích, solidaritě a ohleduplnosti ke svým kamarádům i cizím, k ochraně přírody živé i neživé.

Organizace vzdělávání:

MŠ zajišťuje celodenní provoz od 7 do 16.00 hodin. Dvě třídy pojmou kapacitu 40 dětí ve věku od 2,5 let.

Režim dne pro děti není pevně stanoven, je pouze rámcový a reaguje na změny a potřeby. Pevně stanoveny jsou pouze doby jídla, pobyty venku a odpočinek. Pedagogové se plně věnují dětem a jejich vzdělávání. Děti nacházejí potřebné zázemí, klid, bezpečí i soukromí. Děti mají dostatek času i prostoru pro volnou hru, poměr spontánních a řízených činností je vyvážen. Plánování činností reaguje na potřeby a zájmy dětí. Nabízíme dostatečné množství materiálu, pomůcek i hraček. |Veškeré aktivity se organizují tak, aby děti podněcovaly k vlastní aktivitě a experimentování.

Životospráva:

Děti se stravují podle zásad zdravé výživy. Kolektiv školní kuchyně dbá na správné složení stravy. Porce jsou dostatečné, řídíme se individuálními potřebami dětí. Nikdy nenutíme děti do jídla. Každý den máme v nabídce čerstvé ovoce nebo zeleninu.  Pitný režim je zajištěn po celý den.

Děti mají zajištěn pravidelný denní rytmus a řád, který je však flexibilní a může reagovat na potřeby a změny.

Pobyt venku je každodenní a dostatečně dlouhý. Využíváme zahradu, obecní dětské hřiště, ale také blízké okolí MŠ. V denním programu respektujeme individuální potřeby spánku i odpočinku. Všichni zaměstnanci se snaží vytvářet příjemné, podnětné a nestresující prostředí.

Psychosociální podmínky:

Nově přijaté děti mají možnost adaptační doby. Vždy zohledňujeme individuální potřeby dítěte po dohodě s rodiči. Ti se mohou společně se svými dětmi účastnit činností ve třídě. Učitelky se snaží vytvořit přívětivé a pohodové prostředí. Děti se učí pravidlům soužití, dostává se jim jasných a srozumitelných pokynů.

Spoluúčast rodičů:

Rodiče spolupracují s pedagogy.  Pedagogové nabízejí svou odbornou pomoc při výchově a vzdělávání dětí. Mezi oběma stranami panuje důvěra a otevřenost. Spolupráce funguje na základě partnerství. Rodiče mají možnost podílet se na činnosti školy, zapojují se a účastní se různých projektů. Pravidelně je informujeme o všem, co se v MŠ děje, o prospěchu dětí, o individuálních pokrocích v rozvoji učení. Informace mohou rodiče získat z nástěnek, webových stránek školy, publikovaných článků v časopise Deštník, pravidelnými výstavkami prací dětí a písemnými záznamy o denní práci s dětmi. Individuální informace se podávají osobně formou konzultací. Pedagogové chrání soukromí rodiny a zachovávají diskrétnost. Jednají ohleduplně a taktně. Mateřská škola podporuje rodinnou výchovu a pomáhá v péči o dítě. Rodiče se mohou kdykoliv obrátit se svými problémy i připomínkami na kteroukoliv pedagogickou pracovnici.

Spoluúčast s organizacemi:

Mateřská škola spolupracuje jak se státními, tak se soukromými organizacemi. Mezi ty nejvýznamější patří:

a) Sbor dobrovolných hasičů Deštné v Orlických horách, Horská služba, Policie ČR – návštěvy, besedy

b) Pedagogicko-psychologická péče – klinický logoped, pedagogicko-psychologická poradna Rychnov nad Kněžnou, Náchod

Děti pravidelně vystupují s pásmem u příležitosti Vítání občánků v naší obci. Jsme také zapojeni do ekologického programu Recyklohraní.

Vzdělávací obsah:

ZÁŘÍ:

Kačenka vás vítá ve školce

Charakteristika:

Rampušák s Kačenkou  1. září otevřou mateřskou školu Deštníček a uvítají všechny děti po prázdninách. Ukážou jim jejich značku, provedou je školkou a upozorní na všechny změny.

Poradí, jak se zde budeme chovat, aby děti byly v bezpečí. Kačenka naučí znát jména nových dětí. Ohodnotí, kdo se umí oblékat, samostatně jíst a dodržovat osobní hygienu. Komu to ještě nejde, bude se snažit ho to naučit.

Pomocí Rampušáka si vytvoříme pravidla chování, které budeme všichni dodržovat.

Kačenka s Rampušákem jsou také zvědaví, chtějí být rodina, a proto se ptají dětí, kdo do ní patří.

Výstupy:

Dítě a jeho tělo:

- zvládnout základní pohybové dovednosti

- zvládnout prostorovou orientaci

- zvládnout sebeobsluhu

- dítě umí uplatňovat základní hygienické a zdravotně preventivní návyky

Dítě a jeho psychika:

a) Jazyk a řeč:

- porozumět slyšenému

- učit se nová slova a aktivně je používat

- domluvit se slovy a gesty

b) Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace:

- pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno

- postupovat a učit se dle pokynů a instrukcí

c) Sebe-pojetí, city a vůle:

- odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých, být aktivní i bez jejich podpory

- prožívat radost ze zvládnutého a poznaného

Dítě a ten druhý:

- navazovat kontakty s dospělým, kterému je svěřen do péče

- překonat stud, komunikovat s dospělým vhodným způsobem, respektovat ho

Dítě a společnost:

- uplatňovat návyky ve styku s dospělými i dětmi

- začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky

Dítě a svět:

- orientovat se bezpečně v okolním prostředí, respektive v prostředí a okolí školy a obce

Nabídka činností:

- pohybová hra na jména – házení, kutálení s míčem

- prohlídka prostor školy, zahrady a okolí

- vytváření pravidel soužití ve třídě

- vyprávíme si o prázdninách

- pohybová hra ,,Najdi si kamaráda,,

- povídání na téma můj kamarád a moje rodina

- didaktická hra ,,Poznáš kamaráda,,

- otázky a odpovědi na téma co by se stalo kdyby…..

- kreslení můj kamarád, maminka a tatínek u nás doma, řetěz kamarádů

- grafické listy k danému tématu

- zpěv známých dětských písniček, básničky a výtvarná činnost na dané téma

- vytváření podmínek pro volnou a spontánní hru

- osvojení správného stolování a hygieny 

ŘÍJEN:

Rampušák dává zdraví z lesa luk a polí

Charakteristika:

Nastal podzim. Rampušák provede děti po lese, loukách a polích. Naučí je překonávat terénní nerovnosti a nebát se. Ukáže, co kde roste, na co dát pozor. Děti budou pozorovat změny v přírodě v závislosti na počasí. Naučí se znát lesní a polní zvířátka, kam se v zimě ukryjí, kdo zůstává a kdo se odstěhuje. Kačenka s dětmi nachystá zvířátkům zásoby na zimu. Uklidí zahrádku bylinek, ovoce a zeleniny. 

Výstupy:

Dítě a jeho tělo:

- vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu

- ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku

- zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony

Dítě a jeho psychika:

a) Jazyk a řeč:

- naučit se zpaměti krátké texty

- rozlišovat některé symboly, porozumět jejich významu i funkci

b) Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace:

- záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost

c) Sebe-pojetí, city a vůle:

- odhadovat, na co stačí a co zvládne

- postupně si uvědomovat své nedostatky, přiznat svou chybu

- poslouchat a plnit smysluplné pokyny a slovní příkazy

Dítě a ten druhý:

- přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem

Dítě a společnost:

- adaptovat se na prostředí školy a jeho proměn

- spoluvytvářet v tomto společenství prostředí pohody

Dítě a svět:

- porozumět, že všechno kolem se mění, vyvíjí, pohybuje a proměňuje, že s těmito změnami je třeba v životě počítat

Nabídka činností:

- cvičení s balonky, házení, chytání

- lezení ve dřepu, po zemi i po lavičce

- povídání na téma ovoce a zelenina, na poli a v lese

- vyhledávání rozdílů mezi předměty

- barvy v přírodě

- didaktická hra ,,Co tě napadne,,

- skládání puzzle

- tvoření zdrobnělin

- písničky, básničky a výtvarná činnost k danému tématu

- práce s obrázky (poznávání ovocných, listnatých a jehličnatých stromů)

- grafické listy k danému tématu

LISTOPAD:

Rampušák a čarovný svět smyslů

Charakteristika:

Naše pozornost se v tomto období přesune na naše tělo a smysly. Naučíme se různé části těla, z čeho se skládají a jak fungují. Cvičením si upevníme správné držení těla a zlepšíme motoriku. Udělíme si cenné rady ohledně našeho zdraví. Ani naše smysly nebudou zahálet. Pro naladění chuti si s Kačenkou připravíme zeleninové a ovocné saláty. Se zavázanýma očima si pomocí různých her procviříme sluch, hmat, čich a chuť.

Výstupy:

Dítě a jeho tělo:

- vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů

- pojmenovat části těla, některé orgány, znát jejich funkci, mít povědomí o růstu těla, o jeho vývoji a změnách

Dítě a jeho psychika:

a) Jazyk a řeč:

- sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky, hlásky ve slovech

b) Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace:

- vnímat všemi smysly

c) Sebe-pojetí, city a vůle:

- uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky, rozlišovat citové projevy v důvěrném (rodinném) a cizím prostředí

Dítě a ten druhý:

- odmítnout komunikaci, která je mu nepříjemná

Dítě a společnost:

- odmítat společensky nežádoucí chování

- chovat se slušně a zdvořile k dospělým a dětem, vážit si jejich práce a úsilí

Dítě a svět:

- uvědomovat si, co je nebezpečné, odhadnout některá nebezpečí a snažit se jim vyhnout

Nabídka činností:

- napodobování větru, deště – nácvik nádechu a výdechu

- cvičení s listy

- taneční hra ,, Listopad,,

- poznávání znaků podzimu

- povídání o změnách počasí na Zemi

- didaktická hra ,, Bouřkové počasí,,

- didaktická hra ,, Na opaky,,

- obrazový materiál k poznávání lidského těla

- didaktické hry k poznání pěti smyslů

- projevy citové a dorozumívání (mimika)

- pohybová hra ,, Hlava, ramena,,

- exkurze u hasičů, policie a horské služby

- písničky, básničky a výtvarná činnost k danému tématu

- grafické listy k danému tématu

PROSINEC:

Rampušák vypráví pohádky

Charakteristika:

Rampušák s Kačenkou mají říši tajuplných bytostí. V prosinci nám povypráví o nich pohádky. Vysvětlí, kdo je svatá Barbora, Mikuláš, Čert a Anděl. Proč tu jsou. Naučí nás hodnotit své chování. Budeme hledat dobro a zlo v příbězích a poučit se z nich. Kačenka s Rampušákem nás provedou všemi tradicemi prosince a společně se připravíme na Vánoční svátky.

Výstupy:

Dítě a jeho tělo:

- ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem

Dítě a jeho psychika:

a) Jazyk a řeč:

- vyprávět příběhy, pohádku

- projevovat zájem o knížky

b) Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace:

- přemýšlet, a to, o čem přemýšlí, také vyjádřit

c) Sebe-pojetí, city a vůle:

- těšit se z hezkých a příjemných zážitků, z kulturních krás i setkávání se s uměním

- zachytit a vyjádřit své prožitky

Dítě a ten druhý:

- odprostit se od nepřiměřených projevů sobectví vůči jinému dítěti, spravedlivě se s ním dělit o hračky, pomůcky apod.

Dítě a společnost:

- vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně poslouchat, sledovat se zájmem literární, dramatická či hudební představení a hodnotit je

Dítě a svět:

- upevnit v dítěti význam a důležitost tradic a svátků u nás i ve světě

Nabídka činností:

- povídání o tradicích Vánoc doma i v zahraničí

- práce s pohádkovými knížkami, výstava, prohlížení

- maňáskové divadlo

- příprava pásma na vánoční vystoupení

- pohádková mozaika – skládání pohádek z obrázků

- námětové hry na domácnost – slavnostní tabule

- výtvarné práce na téma Vánoce

- zpěv koled a vánočních písní

-vytváření podmínek pro spontánní hru

- seznámení s technikou – promítání pohádek

- grafické listy, básničky a písničky k danému tématu

LEDEN:

Zimní sportování s Rampušákem

Charakteristika:

Rampušák nás provede ročními obdobími, měsíci v roce, jejich znaky. S Kačenkou se budeme těšit zimními sporty a krásami zimy. Rampušák s Kačenkou nás hádankami naučí, co kdy dělat, ráno, v poledne a večer. Kačenka s Rampušákem připraví a dovedou děti k zápisu do školy.

Výstupy:

Dítě a jeho tělo:

- zvládnout běžné způsoby pohybu v běžném prostředí

Dítě a psychika:

a) Jazyk a řeč:

- popsat situaci (skutečnou, podle obrázku)

- poznat napsané své jméno

- sledovat očima z leva vpravo

- rozlišovat a znát některá písmena a číslice

b) Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace:

- chápat prostorové pojmy, částečně se orientovat v čase

c) Sebe-pojetí, city a vůle:

- prožívat a dětským způsobem projevovat, co cítí, snažit se ovládat své afektivní chování

Dítě a ten druhý:

- uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému, přiznávat stejná práva druhým

Dítě a společnost:

- utvořit si základní dětskou představu o tom, co je dobře a co špatně a vývojově odpovídajících situacích se podle této představy chovat

Dítě a svět:

- mít povědomí o významu životního prostředí pro člověka, uvědomovat si, že způsob, jakým se chová a žije, ovlivňuje jeho vlastní zdraví i životní prostředí

Nabídka činností:

- společenské stolní hry – počítání

- cviky pro správné držení těla

- třídění podle ročního období – obrázky

- hledání stejných hlásek – začátek, konec

- hry se sněhem

- modelování – zimní náměty

- výtvarné činnosti – stříhání, malba, kontrastní práce

- veselé hry s oblékáním – sebeobsluha

- rytmické doprovody k veršům a písním

- grafické listy, básničky a písničky k danému tématu

ÚNOR:

S Rampušákem do masek

Charakteristika:

S Kačenkou a Rampušákem se seznámíme s povoláním – Co kdo dělá, proč to dělá, smysl práce. Projedeme se s Kačenkou a Rampušákem dopravními prostředky a seznámíme se s dopravními pravidly a bezpečností na ulici. Měsíc ukončíme tradicemi masopustu a pozveme kačenku a Rampušáka na karneval.

Výstupy:

Dítě a jeho tělo:

- koordinovat lokomoci a další pohyby, sladit pohyb s rytmem a hudbou

- mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí a o tom, kde v případě potřeby hledat pomoc

Dítě a jeho psychika:

a) Jazyk a řeč:

- chápat slovní vtip

- utvořit jednoduchý rým

b) Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace:

- chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a podle potřeby je prakticky využívat

c) Sebe-pojetí, city a vůle:

- uvědomovat si svou samostatnost, zaujímat vlastní názory a postoje a vyjadřovat je

- rozhodovat o svých činnostech

Dítě a ten druhý:

- bránit se projevům násilí jiného dítěte, ubližování, ponižování

Dítě a společnost:

- vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně-pohybových činností, zvládat základní hudební dovednosti, vokální a instrumentální

Dítě a svět:

- mít povědomí o významu životního prostředí pro člověka, uvědomovat si, že způsob jakým se chová a žije, ovlivňuje jeho vlastní zdraví i životní prostředí

Nabídka činností:

- dramatizace s hádankou – co dělám a kdo jsem

- hry na povolání

- cvičení s dopravní náplni – postřeh, orientace, signály

- chystání na karneval – tvořivost a kreativita

- druhy tanců – poslech, nácvik

- tvořivost – sníh a další přírodniny

- logopedická cvičení – jazykolamy a leptadla

- hry se stavebnicemi - konstrukce

- grafické listy, básničky a písničky k danému tématu

BŘEZEN:

Kačenka volá jaro

Charakteristika:

S Kačenkou a Rampušákem navštívíme ZOO, dozvíme se odkud je které zvířátko, čím se živí a jaké jsou jeho typické znaky. Kačenka nás naučí poznávat domácí zvířata, jejich mladé a jaký mají pro nás užitek. Rampušák nám popovídá o zvířatech volně žijících. Se vším se seznámíme prostřednictvím literatury i na procházkách a výletech. S Rampušákem vyneseme Moranu.

Výstupy:

Dítě a jeho tělo:

- zdokonalování dovedností v oblasti jemné i hrubé motoriky

Dítě a jeho psychika:

a) Jazyk a řeč:

- vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve vhodně formulovaných větách

b) Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace:

- vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušenosti k učení

c) Sebe-pojetí, city a vůle:

- odpovídat za sebe a své jednání ve známých opakujících se situacích

Dítě a ten druhý:

- uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého

Dítě a společnost:

- vyjednávat s dětmi i dospělými ve svém okolí, domluvit se na společném řešení

Dítě a svět:

- vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý, jak svět přírody, tak i svět lidí

Nabídka činností:

- cvičení se zvířátky

- tvoříme rýmy a rytmizujeme verše

- návštěva domácí farmy

- děti a zvířátka – formy života, péče a vztah k živým tvorům

- užitek ze dvora – ochutnávka výrobků

- zvířátka odjinud – povědomí o světě

- jak se chovat ve volné přírodě

- matematická představivost – malý, velký

- výtvarné práce s papírem – skládání, stříhání

- grafické listy, básničky a písničky k danému tématu

DUBEN:

Kačenka probouzí zvířátka

Charakteristika:

Otevřeme Kačenčinu jarní zahrádku, budeme pozorovat život v trávě a probouzení přírody. S Rampušákem a Kačenkou oslavíme Velikonoce, seznámíme se s tradicemi. S Kačenkou nabarvíme kraslice a upečeme a ozdobíme perníčky.

Výstupy:

Dítě a jeho tělo:

- rozlišovat, co prospívá tělesnému zdraví

Dítě a jeho psychika:

a) Jazyk a řeč:

- formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony, slovně reagovat

b) Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace:

- zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité

c) Sebe-pojetí, city a vůle:

- být citlivý ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem

Dítě a ten druhý:

- vnímat, co si druhý přeje či potřebuje, vycházet mu vstříc

Dítě a společnost:

- zacházet šetrně s hračkami, věcmi denní potřeby, s knížkami apod.

Dítě a svět:

- pomáhat pečovat o okolní životní prostředí

Nabídka činností:

- sejeme, sázíme – co se děje v hlíně

- tradice Velikonočních svátků

- malujeme vajíčka

- pozorujeme probouzející se přírodu

- jarní práce na zahradě – námětová kresba

- poznáváme květiny a hmyz

- hry s ozvěnou ve třídě a přírodě – hudební a logopedické

- grafické listy, básničky a písničky dle daného tématu

KVĚTEN:

Kačenčina zahrádka

Charakteristika:

Kačenka se bude s námi radovat z toho, jak je u nás krásně. Jaké máme hory, řeky, nížiny, města apod. Jak o ně pečovat a chránit je. Seznámíme se s našimi státními symboly a znaky. Dozvíme se, jaké máme za hranicemi sousedy a co znamená EU.

Rampušák nám ukáže důležitá místa v obci a my jemu, kde bydlíme. S Kačenkou a Rampušákem se seznámíme s širokou rodinou – babičky, tety, sestry, bratři apod.

Společně oslavíme svátek maminek.

Výstupy:

Dítě a jeho tělo:

- ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí

Dítě a jeho psychika:

a) Jazyk a řeč:

- poznat a vymyslet synonyma, homonyma a antonyma

b) Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace:

- vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech

c) Sebe-pojetí, city a vůle:

- vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a kontrolovat ji, dokončit, co započalo

Dítě a ten druhý:

- chápat, že všichni lidé mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný

Dítě a společnost:

- zachycovat skutečnost ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných dovedností a technik

Dítě a svět:

- rozlišovat aktivity, které mohou zdraví člověka podporovat a které je mohou poškozovat

Nabídka činností:

- oslavujeme s maminkami jejich svátek

- vyrábíme pro radost z přírodnin a korálků

- povídáme si, kdo chrání naší přírodu a životní prostředí

- vycházky za krásami našich hor

- pozorujeme přírodu živou i neživou

- poznáváme symboly naší republiky

- grafické listy, básničky a písničky k danému tématu

ČERVEN:

S Kačenkou na cestách

Charakteristika:

Rampušák s kačenkou s námi oslaví Den dětí a pojedou na výlet. Budeme společně chodit na dlouhé procházky a pozorovat krásy okolí. Ve škole se pak seznámíme s celým světem, formou informačních prostředků.  Rampušák nás provází i celým Vesmírem

Výstupy:

Dítě a jeho tělo:

- chovat se tak, aby v situacích pro dítě běžných a známých neohrožovalo zdraví, bezpečí a pohodu svou ani druhých

Dítě a jeho psychika:

a) Jazyk a řeč:

- správně vyslovovat, ovládat dech, tempo a intonaci řeči

b) Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace:

- řešit kognitivní problémy, úkoly a situace, myslet kreativně, vymýšlet nápady

c) Sebe-pojetí, city a vůle:

- přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovnat se s ním, učit se hodnotit svoje osobní pokroky

Dítě a ten druhý:

- chovat se obezřetně při setkání s neznámými dětmi, staršími i dospělými jedinci, v případě potřeby požádat druhého o pomoc

Dítě a společnost:

- dodržovat pravidla her, jednat spravedlivě, hrát fair

Dítě a svět:

- osvojit si elementární poznatky o místě, ve kterém žiji, o své zemi a její kultuře, o jiných zemích a kulturách, o zeměkouli, vesmíru

Nabídka činností:

- oslavujeme Den dětí, soutěžíme, hrajeme si, připravíme si něco dobrého

- spolupracujeme při hrách – pomáháme slabším, rozvíjíme solidaritu

- pevnina a moře – zapouštění barev, lepení, koláže

- cestujeme po světě a poznáváme cizí kultury pomocí knížek, videa, internetu

- dopravní prostředky, kam nás vezmou a jaké známe druhy

- poznáváme význam a druhy dopravních značek

- grafické listy, básničky a písničky k danému tématu

 

Seznam literatury:

Přikrylová, M.: Barevné kamínky, Praha 2003

Zormanová, L.: Výukové metody komplexní. Metodický portál inspirace a zkušenosti učitelů

Výzkumný ústav pedagogický: Rámcově vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, Praha 2004