Navigace

Obsah

Přijímání žáků k předškolnímu vzdělávání

K předškolnímu vzdělávání  přijímáme zpravidla ve věku od 3 do 6 let. U mladších dětí doporučujeme zvážit, jestli již dítě pobyt ve školce zvládne. Rodičům umožnujeme zkušební docházku do mateřské školy. Po dohodě s učitelkou mohou být rodiče v této době přítomni výuce.    

K předškolnímu vzdělávání přednostně přijímáme děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.

O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy na základě žádosti rodičů dítěte.

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání:

Do mateřské školy, jejíž činnost vykonává ZŠ a MŠ Deštné v O.h.budou přednostně přijímány:

-děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky,

-místo trvalého pobytu – Deštné v O.h., Plasnice, Sedloňov, Šediviny, Kounov, Uhřínov

- jsou uvedené na seznamu poskytnutém obecním úřadem,

-děti s trvalým pobytem mimo obec Deštné v O.h. podle věku od nejstarších po nejmladší,

-děti, jejichž sourozenec se vzdělává a i nadále se bude vzdělávat v mateřské (popř.základní) škole

Přijímací řízení do MŠ zpravidla probíhá v květnu.

Pro školní rok 2019/2020 bude přijímáno 20 dětí.

- v případě přijetí dítěte s přiznaným podpůrným opatřením třetího až pátého stupně a přijetí dvouletého dítěte se počet přijímaných dětí bude snižovat.

V průběhu školního roku může být dítě do MŠ přijato v případě, že je volná kapacita.

 


Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

MS Word

.pdf

Vyplněnou žádost je možné doručit osobně, dopisem, do datové schránky pazmcpk nebo el. cestou na adresu podatelna@zsdestne.cz. Při použití elektronického způsobu dodání je v případě datové schránky nutné zaškrtnout volbu “Identifikace odesílatele”. Při zasláním e  – mailem je nutné zprávu podepsat platným elektronickým dopisem.


 

Děti příjímáme do mateřské školy kdykoliv v průběhu školního roku.

 

Úplata za předškolní vzdělávání

Za docházku dítěte do mateřské školy je vybírána úplata ve výši 250 Kč/měsíc. Úplatu je možné hradit v hotovosti v pokladně školy nebo převodem na běžný účet školy č. 180846387/0300. V případě úhrady převodem na běžný účet školy prosíme o identifikaci platby v části "Zpráva pro příjemce".

 

Potvrzení o výši nákladů vynaložených na vzdělávání

Rodiče mohou v daňovém přiznání požádat o daňovou slevu za pobyt dítěte v mateřské škole.

§35

Sleva za umístění dítěte (zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů )

(1) Výše slevy za umístění dítěte odpovídá výši výdajů prokazatelně vynaložených poplatníkem

za umístění vyživovaného dítěte poplatníka v daném zdaňovacím období v zařízení péče o děti

předškolního věku včetně mateřské školy podle školského zákona, pokud jím nebyly uplatněny

jako výdaj podle § 24.

(2) Slevu na dani lze uplatnit pouze, žije-li vyživované dítě s poplatníkem ve společně

hospodařící domácnosti.

(3) Slevu lze uplatnit za vyživované dítě poplatníka, pokud se nejedná o vlastního vnuka nebo

vnuka druhého z manželů. Za vlastního vnuka nebo vnuka druhého z manželů lze slevu

uplatnit pouze, pokud jsou v péči, která nahrazuje péči rodičů.

(4) Za každé vyživované dítě lze uplatnit slevu maximálně do výše minimální mzdy.

(5) Vyživuje-li dítě v jedné společně hospodařící domácnosti více poplatníků, může slevu za

umístění dítěte uplatnit ve zdaňovacím období jen jeden z nich.

Sleva umožní jednomu z rodičů odečíst si z daní výdaje, které v kalendářním roce vydal za

umístění svého dítěte v mateřské škole nebo jiném zařízení péče o děti předškolního věku. Za

zařízení péče o dítě předškolního věku lze pro účely zákona o daních z příjmů považovat

jakékoliv zařízení zabývající se celodenní péčí o dítě předškolního věku. Např. dětská

skupina, mateřská školka (registrovaná podle školského zákona, nebo i firemní, soukromá),

dále jakékoliv jiné obdobné zařízení jako např. lesní školka, soukromé jesle, či dětské

centrum v případě, že provozuje mateřskou školku.

Slevu může uplatnit v daňovém přiznání (ročním zúčtování prováděném zaměstnavatelem za

zaměstnance). Podle § 35 zákona o daních z příjmů lze za každé vyživované

dítě uplatnit slevu maximálně do výše minimální mzdy, v roce 2015 o 9200 Kč.

Vynaložené náklady na školku pro daňové účely je nutné doložit. Proto výši těchto výdajů

potvrzují rodičům mateřské školy nebo obdobná zařízení. Do výdajů se uvádí

pouze úhrada úplaty za předškolní vzdělávání, ve smyslu § 123 ŠZ a vyhlášky č. 14/2005 Sb.

o předškolním vzdělávání.

Do potvrzení se nezapočítá úhrada stravného, ani různých příspěvků na akce MŠ, členských

poplatků ve sdružení rodičů, na dopravu a jiných výdajů.

Jde o formu „slevy“ na dani, vypočítaná částka se odečítá přímo od výsledné daně vypočtené

v daňovém přiznání, ne ze základu daně. Využít ji může jen jeden z rodičů. Sleva se uplatní v daňovém

přiznání, tedy jednou v roce, proto o potvrzení o úhradě úplaty lze rodičům vydat jen jednou

za rok, na začátku nového kalendářního roku.

 

O potvrzení můžete požádat v kanceláři školy.